پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس نشخوار خشم، پرخاشگری و شیوه‌های حل مسئله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج، faraji2014@yahoo.com

2 روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 روان‌سنجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی دومین نوع اختلال اضطرابی بسیار شایع است که با ترس یا اضطراب محسوس در مورد یک یا چند موقعیت اجتماعی ویژه مشخص می­شود. هدف پژوهش حاضر پیش­ بینی اضطراب اجتماعی براساس نشخوار خشم، شیوه­ های حل مسئله و پرخاشگری بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج در پاییز سال 1394 بود که از میان آن­ها 600 نفر به روش نمونه­ گیری چندمرحله ­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس نشخوار خشم؛ سیاهه ابراز خشم صفت- حالت-2؛ پرسشنامه سبک حل مسئله و پرسشنامه اضطراب اجتماعی بود. داده­ های پژوهش حاضر با استفاده از روش ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند.
نتایج: نتایج تحلیل نشان داد نشخوار نشخوار خشم (394/0=β، 0001/0=P)، حل مسئله غیرسازنده (323/0=β، 0001/0=P)، حل مسئله سازنده (096/0-=β، 049/0=P) و پرخاشگری (256/0=β، 0001/0=P) پیش ­بینی­ کننده معنادار اضطراب اجتماعی هستند.
نتیجه­ گیری: از نتایج پژوهش حاضر به‌طورکلی می­توان چنین نتیجه گرفت که نشخوار خشم از طریق تضعیف توان مدیریت خشم، به‌کارگیری حل مسئله سازنده را در موقعیت­های اجتماعی که فرد دچار اضطراب می­شود، را مختل می‌سازد و موجب پرخاشگری می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting social anxiety based on anger rumination, aggression, and problem solving styles

نویسندگان [English]

  • Zahra Faraginia 1
  • Farshid Karimi 2
  • Nasrin Jalili ebrahimAbadi 3
1 Corresponding Author, Clinical Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch,
2 General Psychology, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
3 Psychometrics of Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Social anxiety disorder is the second most common type of anxiety disorder characterized by fear or perceived anxiety about one or more specific social situations. The purpose of this study was to predict social anxiety based on anger rumination, problem solving, and aggression.
Methods: This was a correlation descriptive study and the population of this study consisted of all students in Islamic Azad University Karaj Branch in autumn 2015 which trough them 600 students were selected by multistage sampling method. The study tools were included Anger Rumination Scale, State-Trait Anger Expression Inventory-2, Problem Solving Styles Questionnaire and Social Anxiety Questionnaire.
Results: Results showed that anger rumination (β=0.394, P=0.0001), non-constructive problem solving (β=0.323, P=0.0001), constructive problem solving (β=-0.096, P=0.049) and aggression (P=0.0001, β=0.256) were significant predictors of social anxiety.
Conclusion: It can be concluded from the results of this study that anger rumination, by weakening the anger management ability, impedes the use of constructive problem solving in social situations in which the person has anxiety and becomes aggressive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression" anger rumination" problem solving" social anxiety