ارائه مدل علی در تبیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر بخشودگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران، pvakili@irau.ac.ir.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

مقدمه: روابط بین زوجین ‌‌نقش کلیدی در ابعاد مختلف زندگی آن‌ها داشته، ‌‌بر شیوه زندگی آن‌ها تأثیرگذار بوده و مبنای رضایت زناشویی  زوجین قرار می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با رضایت زناشویی بر اساس نقش میانجیگر بخشودگی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلّمان زن و مرد متأهل شاغل در مدارس متوسطه اول و دوم منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 4080 نفر بود که به روش نمونه ­برداری تصادفی تعداد 28 مدرسه و در نهایت از بین آن­ها 304 نفر براساس پیشنهاد کلاین (2016) از معلمان داوطلب انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسشنامه پنج عاملی نئو کاستا و مک­کری (۱۹۸۹)؛ پرسشنامه بخشش در خانواده پولارد، اندرسون، اندرسون و جنینگز (1998) و مقیاس زناشویی اِنریچ ساخته اولسون، فورنیر و دروچمن (1983) استفاده شد. پس از حذف 10 پرسشنامه مخدوش و 3 داده پرت، جهت تحلیل داده­ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد ضریب مسیر غیرمستقیم ویژگی­های وظیفه‌شناسی (01/0>p، 065/0=β) و توافق­پذیری (01/0>p، 184/0=β) شخصیت با رضایت زناشویی مثبت و ضریب مسیر غیرمستقیم بین ویژگی روان‌رنجورخویی شخصیت و رضایت زناشویی (01/0>p، 071/0-=β) منفی و در سطح 01/0 معنادار بود.
نتیجه­ گیری: با تمرکز بر افزایش بخشودگی میان زوجین در زوج درمانی می­توان رضایت زناشویی زوجین ناسازگار و متعارض را افزایش و تظاهرات شخصیتی منفی و پیامدهای نارضایتی زناشویی نظیر طلاق عاطفی و طلاق واقعی را کاهش داد و بدین ترتیب به خانواده­ای با کارکرد سالم دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the causal model in explaining the relationship between personality features with marital satisfaction based on the mediating role of forgiveness

نویسندگان [English]

  • Nadereh Tolootakmili Torabi 1
  • Privash Vakili 2
  • Azam Fattahi Andabil 3
1 Ph.D. in Counseling, Rudehen branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
2 Corresponding author, Assistant professor, Department of Counseling, Rudehen branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
3 Assistant professor, Department of Psychology, Rudehen branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Relationships between couples play a key role in various aspects of their lives, affect their lifestyle and are the basis of marital satisfaction of couples. The aim of this study was to explain the relationship between personality features with marital satisfaction based on the mediating role of forgiveness.
Method: The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all married teachers working in the first and second secondary schools of Tehran's 6th educational district, with a total of 4080 people, among whom using random sampling 28 schools and finally among them, 304 were selected as volunteer teachers according to Klein's suggestion. To collect research data NEO-Five Factor Inventory of Costa and McCrae; Family Forgiveness Scale by Pollard, Anderson, Anderson & Jennings and ENRICH Marital Satisfaction Scale by Olson, Fournier & Druckman were used. After deleting 10 distortion questionnaires and 3 outliers, for data analysis, structural equation modeling was used.
Results: The results of the present study showed that the indirect path coefficient of conscientiousness (p<0.01, β=0.065) and agreement (p=0.01, β=0.184) personality characters with marital satisfaction were positive and the indirect path coefficient between neuroticism personality character and marital satisfaction (p<0.01, β=-0.0171) was negative and significant at the level of 0.01.
Conclusion: By focusing on increasing forgiveness between couples in couple therapy, it is possible to increase the marital satisfaction of incompatible and conflicting couples and reduce the manifestations of negative personality and the consequences of marital dissatisfaction such as emotional divorce and real divorce, thus achieving healthy families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agreement" conscientiousness" forgiveness" marital satisfaction" neuroticism