پیش‌بینی عملکرد خانواده براساس بهزیستی روان‌شناختی و آمادگی به اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول، روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: فضای مجازی، دنیایی را به تصویر می‌کشد که از تخیلات برخاسته‌اند؛ بااین‌حال برای بسیاری از مردم فضای مجازی بخشی از زندگی روزمره شده است، به طوری­که بهزیستی روان­شناختی و عملکرد خانوادگی­شان را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف پژوهش حاضر پیش­بینی عملکرد خانواده براساس بهزیستی روان­شناختی و آمادگی به اعتیاد به شبکه­های اجتماعی میان کاربران دانشجو بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 97-1396 بود که به روش نمونه­برداری خوشه­ای چندمرحله­ای تعداد 200 نفر از میان آن­ها انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس جو عاطفی خانواده؛ مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف- نسخه کوتاه؛ پرسشنامه اعتیاد به شبکه­ های اجتماعی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج پژوهش حاضر نشان دادند ابعاد عملکرد خانواده با بهزیستی روان­شناختی ارتباط داشته است. ابعاد عملکرد خانواده با آمادگی به اعتیاد به شبکه­های اجتماعی ارتباط داشته است.
نتیجه­ گیری: پیشنهاد می­شود با آموزش خانواده و والدین برای خانواده­ های دارای کودکان و نوجوانان سنین پایین­تر می­توان علاوه بر پیشگیری، سطح عملکرد خانواده و متعاقباً بهزیستی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان را افزایش داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting family performance based on psychological well-being and readiness for social media addiction

نویسنده [English]

  • Ayda Semsarzadeh
Corresponding Author, Clinical Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cyberspace depicts world that have emerged from fiction; however, for many people, cyberspace has become a part of their daily lives, affecting their psychological well-being and family functioning. The aim of this study was to predict family performance based on psychological well-being and readiness for social media addiction among student users.
Method: The research method was descriptive-correlational type and the statistical population of this study included all students of Islamic Azad University, Karaj Branch in the academic year 2016-2017, from which 200 people were selected by multi-stage cluster sampling. Research tools include the Affective Family Climate Scale; Ryff Psychological Well-Being Scale-Short Form and Social Media Addiction Questionnaire. Pearson correlation and simultaneous regression analysis were used to analyze the data.
Results: The results of the present study showed that the dimensions of family functioning have been associated with psychological well-being. Dimensions of family functioning have been associated with readiness social media addiction.
Conclusion: It is suggested that by educating families and parents for families with children and adolescents, in addition to prevention, the level of family performance and consequently the well-being of children, adolescents and young adults can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • addiction" family performance" social media" well
  • being