مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی (PICK) و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) بر نگرش به ازدواج در زوج‌های در آستانه ازدواج

نوع مقاله : نیمه تجربی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. arezuazimi92@yahoo.com

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران(نویسنده مسئول). Drzahrakar@gmail.com،

3 استاد گروه مشاوره، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران. kh_ahmady@yahoo.com،

چکیده

مقدمه: یکی از متغیرهای که قبل از آغاز زندگی زناشویی مورد توجه بوده و با عملکردی بعدی زوج ها رابطه دارد، نگرش به ازدواج است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی (PICK) و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) بر نگرش به ازدواج در زوج های در آستانه ازدواج انجام گرفت.
 روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری دوماهه بود. جامعه آماریزوج­های در آستانه ازدواج مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی مناطق 1، 3 و 5 شهر تهران بود که تعداد 60 نفر (سه گروه 20 نفری) به روش در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابتدا پیش ­آزمون مقیاس نگرش به ازدواج براتن و روزن (1998) اجرا شد سپس مداخله برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی(PICK) و برنامه پیشگیری و بهبود رابطه (PREP) برای گروه­های آزمایش اعمال شد و در ادامه پس­آزمون و آزمون پیگیری اجرا شد. داده­ های جمع ­آوری شده با استفاده از آزمون واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن­فرونی مورد تحلیل قرار گرفت. نرم­ افزار مورد استفاده SPSS نسخه 25 بود.
یافته ­ها: نتایج نشان داد هر دو برنامه PICK و برنامه PREP بر نگرش به ازدواج تاثیر معنادار و پایداری دارد(001/0=P). همچنین نتایج نشان داد که استفاده ازبرنامه PICK نسبت به برنامه PREP بر نگرش به ازدواج زوج های در آستانه ازدواج اثربخش­تر است (001/0=P).
نتیجه­ گیری: نتیجه پژوهش بیانگر این بود که برنامه PICK در مقایسه باPREP  به عنوان یک مداخله کارآمدتر و کوتاه­ مدت­ تر برای بهبود نگرش به ازدواج در اولویت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Premarital Education based on Premarital Interpersonal Choices and Knowledge Program (PICK)and Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP)on attitudes toward marriage in couples on the verge of marriage

نویسندگان [English]

 • Arezoo Azimikhoei 1
 • Kiyanoosh Zahrakar 2
 • KHodabakhsh Ahmadi 3
1 1- Ph.D. student, Department of Consulting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. arezuazimi92@yahoo.com
2 2- Corresponding author; Associate Professor, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) Drzahrakar@gmail.com
3 Professor, Department of Counseling, Behavior Science Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. kh_ahmady@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: One of the variables that is considered before the beginning of married life and is related to the next performance of couples is the attitude towards marriage. The aim of this study was to compare the effectiveness of premarital education based on premarital interpersonal choices and knowledge Program (PICK) and Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) on attitudes toward marriage in couples on the verge of marriage.
Method: The research method was quasi-experimental pretest-posttest design with a control group with a two-month follow-up. The statistical population of couples on the verge of marriage referred to private counseling centers in districts 1, 3 and 5 of Tehran that 60 people (three groups of 20) were selected by available methods as a research sample. First, Bratton and Rosen (1998) Attitude to Marriage Attitude Scale was tested, then the Interpersonal Choices and Knowledge Program (PICK) and the Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) were applied to the experimental groups. Follow-up test was performed. The collected data were analyzed using repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test. The software used was SPSS version 25.
Results: The results showed that both PICK and PREP programs have a significant and lasting effect on attitudes toward marriage (P = 0.001). The results also showed that the use of PICK program is more effective than PREP program on the attitude towards marriage of couples on the verge of marriage (P = 0.001).
Conclusion: The results of this study indicated that the PICK program is a priority over PREP as a more efficient and short-term intervention to improve the attitude towards marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude to Marriage" Interpersonal Choices and Knowledge Program" Prevention and Relationship Enhancement Program
 1. References

  1. Sutton TE.. Review of attachment theory: Familial predictors, continuity and change, and intrapersonal and relational outcomes. Marriage & Family Review. 2019;55(1):1-22.‏
  2. Bradbury TN, Bodenmann G. Interventions for couples. Annual review of clinical psychology. 2020;16:99-123.
  3. Fiskin G., Sari E.. Evaluation of the relationship between youth attitudes towards marriage and motivation for childbearing. Children and Youth Services Review. 2021;121:105856.
  4. Nikkhah HA., Fani M., Asgharpour A.. Students' Attitude Towards Marriage and Factors Affecting It. Journal of Applied Sociology. 2017;28(3):99-122. [Persian].
  5. Willoughby BJ. Associations between sexual behavior, sexual attitudes, and marital horizons during emerging adulthood. Journal of Adult Development. 2012;19(2):100-10.
  6. Ebrahimi N., Koraei A., Abbaspour Z., Shahbazi M.. Investigating the Effect of Individual Identity Dimensions on Attitude toward Marriage with Mediating of Marital Horizons Components in single female postgraduate students. Women Studies. 2020;11(31):1-24. [Persian].
  7. Yucel D.. What predicts egalitarian attitudes towards marriage and children: Evidence from the European values study. Social Indicators Research. 2015;120(1):213-28.
  8. Khojasteh Mehr R., Mohammadi A., Abbas Pour Z.. Married students' attitude to marriage: A qualitative study. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2016;4(2):19-28. [Persian].
  9. Aghasi M., FallahMinbashi F.. The attitudes of Iranian youth towards marriage, marriage partner selection and forming a family. Women Studies. 2015;6(1):1-21. [Persian].
  10. Van Epp MC., Futris TG., Van Epp JC., Campbell K.. The impact of the PICK a partner relationship education program on single army soldiers. Family and Consumer Sciences Research Journal. 2008;36(4):328-49.
  11. Bakhurst MG., Loew B., McGuire AC.L, Halford WK., Markman HJ.. Relationship education for military couples: recommendations for best practice. Family process. 2017;56(2):302-16
  12. Abbasi G.. The study of effectiveness of premarital interpersonal choices and knowledge Program (PICK) on making decision in Mate selection of Single Students. Biannual Journal of Applied Counseling (JAC). 2019;9(1):49-68. [Persian].
  13. Boehme RR.. Assessment of the impact of the premarital interpersonal choices and knowledge (PICK) program on adolescents: Utah State University; 2017.
  14. Harris J.. Adolescent relationship concerns and perceived gains from a relationship education course: Utah State University; 2017.
  15. Bradford K., Stewart JW., Pfister R,. Higginbotham BJ.. Avoid falling for a jerk (ette): Effectiveness of the premarital interpersonal choices and knowledge program among emerging adults. Journal of Marital and Family Therapy. 2016;42(4):630-44.
  16. Stewart JW.. Effectiveness, Facilitator Characteristics, and Predictors of the Premarital Interpersonal Choices and Knowledge (PICK) Program: Uah State University; 2015.
  17. Stanley SM., Blumberg SL., Markman HJ.. Preventive approaches in couple's therapy. In: Berger R, Hannah MT, editors. Helping couples fight for their marriages: The PREP approach: Brunner/Mazel; 1999. p. 279–303.
  18. Allen ES., Post KM., Markman HJ., Rhoades GK., Stanley SM.. Associations Between Participant Ratings of PREP for Strong Bonds and Marital Outcomes 1 Year Postintervention. Military Psychology. 2017;29(4):283-93.
  19. Holt LJ., Mattanah JF., Schmidt CK., Daks JS., Brophy EN., Minnaar PY., et al. Effects of relationship education on emerging adults' relationship beliefs and behaviors. Personal relationships. 2016;23(4):723-41.
  20. Heydarnia A., Nazari AM., Soleimanian AA.. The effectiveness of prevention and relationship enhancement program (PREP) on marital intimacy. Clinical Psychology Studies. 2014;4(15):61-78. [Persian].
  21. Eslami F., Farahbakhsh K., Bajestani HS.. Comparison of the effectiveness of marriage enrichment based on selection theory and (PREP) program on marital relationship beliefs. Razi journal of medical sciences. 2020;26(12):28-42. [Persian].
  22. Stanley SM., Rhoades GK., Loew BA., Allen ES., Carter S., Osborne LJ., et al. A randomized controlled trial of relationship education in the US Army: 2‐year outcomes. Family Relations. 2014;63(4):482-95.
  23. Hawkins AJ., Higginbotham BJ., Hatch DJ.. Can media campaigns increase participation in premarital education? The case of the Utah Healthy Marriages Initiative. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2016;15(1):19-35.
  24. Didani R., Tabrizi M., Mardani Rad M., Karami A.. Comparison of Positive Therapy and Logo-Therapy Efficacy on Positive Feelings toward Spouse and Marital conflicts in Married Women. Positive Psychology Research. 2020;6(1):83-98. [Persian].
  25. Braaten EB, Rosén LA.. Development and validation of the Marital Attitude Scale. Journal of Divorce & Remarriage. 1998;29(3-4):83-91.
  26. Nilforoshan .P, Navidian A., Abedi A.. Studying the psychometric properties of Marital Attitude Scale. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2013;1(1):35-47. [Persian].
  27. Van Epp MC.. An Exploration of the dating attitudes, beliefs and behaviors of single army soldiers and their perceived readiness to marry: Ohio State University; 2006.
  28. Nikkhah HA, Fani M, Asgharpour A. Students' Attitude Towards Marriage and Factors Affecting It. Journal of Applied Sociology. 2017;28(3):99-122. [Persian].
  29. Fearon RMP., Roisman GI.. Attachment theory: progress and future directions. Current Opinion in Psychology. 2017;15:131-6.
  30. Fraley RC.. Attachment in adulthood: Recent developments, emerging debates, and future directions. Annual review of psychology. 2019;70:401-22.‏
  31. Akhavan Bitaghsir Z., Sanaee Zaker B., Navabinejad S.. Comparative of Emotional Focused Couple Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Marital Adjustment and Marital Satisfaction. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(2):121-8. [Persian].
  32. Eslahi N., Arefi M., Hoseini SA., Amiri H.. Study On the Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy and Gottman’s Systemic Couple Therapy on marital harmony in conflicting couples. 2019;17(71):849-56. [Persian].