پیش‌بینی مشکلات بین‌فردی براساس خودشیفتگی و دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Hosna.karimi1373@gmail.com

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. A.mirzaaei@yahoo.com

چکیده

مقدمه: مشکلات بین­ فردی مسئله ­ای است که در ارتباط با دیگران امکان بروز دارد. هدف پژوهش حاضر پیش­ بینی مشکلات بین ­فردی براساس خودشیفتگی و دلبستگی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام ساکنان شهر کرج در تابستان 1397 بود. 250 نفر از ساکنان شهر کرج به روش نمونه­ برداری در دسترس از مراکز تفریحی، فرهنگی و هنری انتخاب شدند و به مقیاس تجربه روابط نزدیک، پرسشنامه شخصیت خودشیفته و مقیاس مشکلات بین­ فردی پاسخ دادند. داده­ های پژوهش با استفاده همبستگی پیرسون و روش رگرسیون همزمان تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد دلبستگی اجتنابی (365/0=β، 000/0=P) و خودشیفتگی (52/0=β، 015/0=P) به صورت مثبت و معنادار مشکلات بین­ فردی را پیش ­بینی می­کند.
نتیجه­ گیری: از یافته­های حاصل از پژوهش حاضر چنین نتیجه­گیری می­شود که تظاهرات سبک­های دلبستگی ناایمن که شامل ترس از طرد شدن و ناایمنی و خشم دلبستگی در روابط در دلبسته ­های اجتنابی است که در نهایت منجر به اجتناب و کناره­ گیری از روابط صمیمی می­شود و همچنین تظاهرات شخصیت خودشیفته که خودبزرگ­بینی و در نتیجه خشم را به هنگام نادیده گرفتن و عدم تأیید اجتماعی دربردارد موجب دوسوگرایی و حساسیت در روابط و رفتارهایی شود که حکایت از عدم جامعه­ پذیری فرد دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of interpersonal problems based on narcissism and attachment

نویسندگان [English]

  • Hosna Karimi 1
  • Atefeh MirzaieJahed 2
1 Corresponding Author, Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Master of General Psychology, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Interpersonal problems are an issue that can occur in relation to others. The purpose of this study was the prediction of interpersonal problems based on narcissism and attachment.
Method: The research method was descriptive and correlational type and the statistical population consisted of all residents of Karaj in the summer of 2018. 250 residents of Karaj city were selected through available sampling method from amusement, cultural and artistic centers. They answered Experiences in Close Relationships Scale, Narcissistic Personality Inventory, and Inventory of Interpersonal Problems. Data were analyzed using Pearson correlation and entire regression analysis.
Results: The results of this study showed that avoidant attachment (β=0.365, P=0.000) and narcissism (P=0.52, β=0.015) predicted positively and significantly the interpersonal problems.
Conclusion: Of the findings of the present study could conclude that the demonstration of insecure attachment styles, which includes fear of rejection and insecurity, and anger of attachment in relationships in avoidance afflictions, which eventually lead to avoidance and withdrawal of the intimate relationships and the manifestation of a narcissism personality that causes self-righteousness and, as a result, anger, when is ignore and disapprove from the society, leads to ambivalence and sensitivities in relationships and behaviors that imply the lack of socialization of an individual.