تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب وجودی دربیماران زن مبتلا به سندرم متابولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 نویسنده مسئول، دکترای روان‌شناسی کودکان استثنایی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران، (pr-sharifidaramadi@yahoo.com) . روان‌شناسی عمومی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

3 روان‌شناسی عمومی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در ایران و جهان سندرم متابولیک است که می‌تواند عامل خطری مهم در ابتلا به سایر بیماری‌ها از جمله دیابت، کبد چرب، کلسترول و ... باشد. پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب وجودی در بیماران زن مبتلا به سندرم متابولیک انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش شامل دو مرحله بود. در مرحله اول اقدام به تدوین برنامه مداخله‌ای معنادرمانی گردید و سپس در مرحله دوم پس از تدوین و اعتباریابی برنامه درمانی، از روش پژوهشی از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه استفاده شد. جامعه پژوهش، شامل زنان بزرگسال سنین 25تا 60 سال مبتلا به سندرم متابولیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان سمنان، در سال 1397بود. روش نمونه‌گیری با نمونه‌ای متشکل از 30 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب و افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش، مقیاس‌ اضطراب وجودی بود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که اثر آموزش معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ در بیماران سندرم متابولیک نیز تایید شد (p<0.01)، اما ثبات آن در دوره زمانی 2 ماهه رد شد (p>0.01). اثر این آموزش بر اضطراب تنهایی و نیز ثبات 2 ماهه آن هم رد شد(p>0.01). اما اثر آن بر اضطراب معنا و نیز ثبات اثر آن در بازه زمانی 2 ماهه تایید شد (p<0.01). همچنین اثر برنامه آموزشی بر اضطراب مسئولیت رد (p>0.01)، اما ثبات اثر آن در دوره پیگیری 2 ماهه تایید شد(p<0.01).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که برنامه آموزشی تدوین شده، ویژگی‌های کاربردی داشته و می‌تواند نقش تعیین‌کننده و اثربخشی در برخی از ابعاد متغیر اضطراب وجودی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a group semantic therapy program and its effectiveness on existential anxiety in female patients with metabolic syndrome

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Alimohammadi 1
  • Parviz Sharifidaramad 2
  • Shahnaz Noohi 3
1 General Psychology, Student of Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran
2 Corresponding Author, PhD in Exceptional Child Psychology, Professor, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran, (pr-sharifidaramadi@yahoo.com)
3 General Psychology, Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahroud Branch, Shahroud, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the most common diseases in Iran and the world is metabolic syndrome, which can be an important risk factor for other diseases such as diabetes, fatty liver, cholesterol, etc. The aim of this study was to develop a group semantic therapy program and evaluate its effectiveness on existential anxiety in female patients with metabolic syndrome.
Methods: This study consisted of two stages. In the first stage, a meaningful intervention program was developed and then in the second stage, after compiling and validating the treatment program, a semi-experimental research method with pre-test-post-experimental design with control group and two-month follow-up period was used. The research population included adult women between the ages of 25 and 60 with metabolic syndrome who referred to the health centers of Semnan city in 1397. Sampling method was selected as a sample of 30 people and individuals were randomly assigned to two experimental and control groups. The research tool was the scale of existential anxiety (Thani et al., 2015).
Results: The findings showed that the effect of group semantic therapy on death anxiety was also confirmed in patients with metabolic syndrome (p <0.01), but its stability was rejected over a 2-month period (p> 0.01). The effect of this training on loneliness anxiety and its 2-month stability was also rejected (p> 0.01). However, its effect on semantic anxiety and the stability of its effect were confirmed in a period of 2 months (p <0.01). Also, the effect of the training program on anxiety was rejected (p> 0.01), but the stability of its effect was confirmed in the 2-month follow-up period (p <0.01).
Conclusion: The results showed that the developed training program has practical features and can play a decisive and effective role in some of the variables of existential anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential anxiety" Group meaning therapy" Metabolic syndrome" Women