مقایسه اضطراب بارداری براساس نوع سبک‌های مقابله با فشار روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 نویسنده مسئول، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران، mogtabaei_mina@yahoo.com.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران، bagheri@riau.ac.ir.

چکیده

مقدمه: از جمله شایع­ترین نشانه ­های روان­شناختی آشفته ­ساز در دوران بارداری اضطراب است. مادران باردار باید از راهبردهایی برای مقابله با اضطراب مرتبط با بارداری و سازگاری­های جسمانی درون­فردی و خانوادگی بهره­ مند باشند. هدف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب بارداری براساس نوع سبک­های مقابله با فشار روانی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش علی- مقایسه­ای و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان باردار شکم اول مراجعه­کننده به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران در سه ماهه چهارم سال 1396 و سه ماهه اول سال 1397 بود و تعداد نمونه بر اساس فرمول کرامر 384 نفر برآورد شد که به روش نمونه­ گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اضطراب مرتبط با بارداری (وندربرگ بارگ، 1989) و پرسشنامه سبک­های مقابله (فولکمن و لازاروس، 1980) بود. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.
یافته­ ها: در پژوهش حاضر نمره F مربوط به مؤلفه ­های ترس از تغییر در روابط زناشویی (01/0≥P، 84/28=(175و 1)F)، ترس از مشکلات روانی و جسمانی نوزاد (01/0≥P، 30/13=(175و 1)F)، ترس از زایمان  (01/0≥P، 44/37=(175و 1)F)، ترس از تغییرات (01/0≥P، 24/14=(175و 1)F)، و ترس از تغییرات در روابط شخصی (01/0≥P، 10/26=(175و 1)F) در سطح 01 / 0 معنادار به دست آمد. استفاده از آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که زنان بارداری که از سبک مقابله هیجان مداری استفاده می­کنند در مقایسه با زنان بارداری که از سبک مقابله­ای مسئله مدار استفاده می­کنند در همه مؤلفه­ های اضطراب بارداری میانگین نمره­ های بالاتری به دست آورده­اند.
نتیجه­ گیری: هرچقدر میزان استفاده این زنان باردار از سبک مقابله­ای مسئله مدار افزایش یابد به همان میزان نگرانی از موقعیت­های غیرقابل پیش­بینی در آینده در این زنان کاهش یافته و در نهایت اضطراب کم­تری را تجربه می­کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of pregnancy anxiety based on the type of coping styles

نویسندگان [English]

  • Zahra Abedi 1
  • Mina Mojtabaie 2
  • Nasrin Bagheri 3
1 General psychology, Islamic Azad University Roodehen branch, Roodehen, Iran.
2 Corresponding author, Associate professor, Department of psychology, Islamic Azad University Roodehen branch, Roodehen, Iran, mogtabaei_mina@yahoo.com.
3 Assistant professor, Department of psychology, Islamic Azad University Roodehen branch, Roodehen, Iran.
چکیده [English]

Introduction: There is a high incidence of distressing psychological symptoms including anxiety in pregnancy. Pregnant mothers should benefit from strategies to deal with pregnancy-related anxiety and interpersonal and family physical adjustments. The aim of this study was to determine the mediating role of intolerance of ambiguity in the relationship between coping strategies with pregnancy anxiety.
Method: The study method was a causal-comparative research and the statistical population of the present study consisted of pregnant women who were referred to health centers of Social Security Organization of Tehran province in the fourth quarter of 2017 and the first quarter of 2018 and the sample size was 384 according to the Cramer formula which was selected by multi-stage sampling. The study tools were Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (Van den Bergh, 1989) and Coping Styles Questionnaire (Folkman & Lazarus, 1980). To analyze the data one-way analysis of variance was used.
Results: In the present study the F scores of the marital relationship (F(1 & 175)=28.84, P≤0.01); fear of giving birth to a child with physical or mental health issues (F(1 & 175)=13.30, P≤0.01); fear of childbirth (F(1 & 175)=37.44, P≤0.01); fear of changes (F(1 & 175)=14.24, P≤0.01) and fear of the changes in personal life (F(1 & 175)=26.10, P≤0.01) were obtained at the significant level of 0.01.
Conclusion: The greater use of the problem-focused coping style in pregnant women, the same amount of concern about unpredictable future situations in these women is reduced and eventually less anxiety is experienced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional
  • focused" problem
  • focused" pregnancy anxiety