مقایسه تعهد زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین در دو نسل اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران. (نویسنده مسئول) Email: heydarisanaz1@gmail.com

2 استاد تمام گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران Email: esmat_danesh@yahoo.com

چکیده

مقدمه: در شرایط کنونی خانواده ایرانی در حال تغییرات بسیاری ناشی از حرکت به سمت مدرنیته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه تعهد زناشویی و باورهای ارتباطی زوجین دو نسل اخیر انجام شد. روش این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود.
روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل 22 تا 30 ساله دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود که به روش نمونه گیری در دسترس 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته، پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز 1997 و پرسشنامه باورهای ارتباطی (RBI) ایدلسون و اپستین (1982) بودند. برای تحلیل آماری داده ­ها از روش­های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده گردید.
یافته ها:  نتایج تحلیل آماری نشان داد که در متغیر تعهد زناشویی زوجین بین دو نسل تفاوت معنی­داری وجود دارد ( 01/0P≤ ، 64/6F=)، نسل والدین در تعهد زناشویی نمره بالاتری را نسبت به نسل فرزندان کسب کردند. ولی در باورهای ارتباطی زوجین دو نسل اخیر تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0P> ، 34/0F=).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می­توان گفت، با شکاف نسلی موجود بین نسل قدیم و جدید، تفاوت­هایی در زمینه ارزش­های زوجین وجود دارد که منجر به تفاوت در تعهد زناشویی دو نسل اخیر شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Marital Commitment and Relational Beliefs between Two Last Generation couples

نویسندگان [English]

  • SHima Heydari 1
  • Esmat Danesh 2
1 Corresponding Author, Clinical Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Tehran, Iran, Email: heydarisanaz1@gmail.com
2 Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran Email: esmat_danesh@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: In the current situation, the Iranian family is undergoing many changes due to the move towards modernity. The purpose of this study was Determination and Comparison of Marital Commitment and Relational Beliefs between Two Last Generation Couples.
Methods: The research method was comparative causal. The statistical population of this study consisted of all 22–30-year-old married students of Islamic Azad University of Karaj. Sampling method was available. 280 people were selected as samples. The instruments used in this research were Researcher-made demographic questionnaire, Adams & Jones Marriage Commitment Questionnaire 1997 and Relational Beliefs Inventory (RBI) Eidelson & Epstein (1982. Descriptive statistics and multivariate analysis of variance analysis were used to analyze the data.
Results: The results of statistical analysis showed that there is a significant difference in couples' marital commitment between two generations (P≤0/01, F=6/64), old generation couples were more marital committed in comparison with new generation couples. However, there was no significant difference in the couples' beliefs of the two generations in couples of two generations (P>0/05, F=0/34).
Conclusion: According to the results of this research, we can say that with the generation gap that has been created between the old and the new generation, there are differences in the values of the individuals that resulted in a significant difference between the marital commitments of the two generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation" Marital Commitment" Relational Belief