مدل ساختاری اختلال شخصیت مرزی براساس تجربه‌های کودک‌آزاری، ذهنیت طرحواره‎ای و فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران shirinkiaey@yahoo.com

2 استادیار گروه روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) fat.Golshani@iauctb.ac.ir

3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. emamipursd@yahoo.com ,

4 استادیار گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. sarians72@gmail.com,

5 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران. mmbadiei@gmail.com,

چکیده

مقدمه:  اختلال شخصیت مرزی، اختلال روان­شناختی پایداری است که چالش­های قابل­توجّهی در سازگاری روان‌شناختی افراد مبتلا به وجود می‌آورد. در نتیجه، شناسایی عوامل مؤثر می­تواند در تدوین برنامه­های پیشگیری مفید باشد. این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین تجربه­ های کودک آزاری، ذهنیت طرحواره‎ای و شیوه ‎های فرزندپروری ادراک شده مادر با اختلال شخصیت مرزی انجام شده است.
روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی – همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمامی افراد با اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز درمانی (کلینیک‌ها و بیمارستان‌های روانپزشکی) شهر تهران در سال 1398 بود که از این تعداد 250 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های شخصیت مرزی لیشنرینگ، تجربه‌های کودک آزاری محمدخانی، ذهنیت طرحواره ای لابستیل، فرزند پروری ادراک شده گرولینک و دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر استفاده شد. سپس، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v.24و AMOS-v.24 و با روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: یافته­ها نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری بین دشواری تنظیم هیجان، تجربه­های کودک آزاری، ذهنیت طرحواره‎ای و شیوه‎های فرزندپروری ادراک شده مادر با اختلال شخصیت مرزی وجود دارد (05/0<P). علاوه بر این، تجربه­ های کودک آزاری، ذهنیت طرحواره‎ای و شیوه‎های فرزندپروری ادراک شده مادر به صورت غیرمستقیم و با میانجی دشواری تنظیم هیجان با اختلال شخصیت مرزی ارتباط داشتند (05/0<P).
نتیجه­ گیری: پژوهش حاضر نقش دشواری تنظیم هیجان، تجربه های کودک آزاری، ذهنیت طرحواره‎ای و شیوه‎های فرزندپروری ادراک شده مادر را در تبیین اختلال شخصیت مرزی مورد تأیید قرار داد که مبانی نظری لازم برای تدوین برنامه­ های پیشگیرانه در اختیار متخصصان بالینی قرار می­دهد. مضامین نظری و کاربردی نتایج و مدل ارائه شده در پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of borderline personality disorder based on child abuse experience, schema modes, and mother's perceived parenting styles with the mediating role of emotion regulation difficulty

نویسندگان [English]

 • Shirin Kiyaie 1
 • Fatemeh Golshani 2
 • Susan Emamipoor 3
 • Anita Baghdasarians 4
 • Mohammad mehdi Badie 5
1 Ph.D. candidate. Department of General Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. E-mail: shirinkiaey@yahoo.com;
2 Corresponding author, Department of General psychology, Central Tehran Branch , Tehran, Iran. E-mail: fat.Golshani@iauctb.ac.ir;
3 Department of clinical-Educational Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. E-mail: emamipursd@yahoo.com;
4 Department of General Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. E-mail: sarians72@gmail.com;
5 Department of clinical psychology, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran. E-mail: mmbadiei@gmail.com;
چکیده [English]

Introduction: The borderline personality disorder is a stable psychological disorder that poses significant psychological adjustment challenges. As a result, identifying effective factors can be useful in developing prevention programs. Therefore, the present study aimed to investigate the mediating role of emotion regulation difficulty in the relationship between child abuse experience, schema modes, and mother's perceived parenting styles with borderline personality.
Methods: The method of the present study is descriptive-correlation based on structural equation modeling. The statistical population of the present study was all individuals with borderline personality disorder referred to treatment centers (clinics and psychiatric hospitals) in Tehran in 2019, of which 250 were selected by purposive sampling. For data collection, all participants completed the following instruments: the Leichsenring's Borderline Personality, the Mohammadkhani's child abuse, the Lobbestael's Schema Modes, the Grolnick's Perceived Parenting, and the Toronto Alexithymia scale, and the Gratz and Roemer Difficulties in Emotion Regulation.
Results: The results indicated that there is a direct and significant relationship between emotion regulation difficulty, child abuse experience, schema modes, and mother's perceived parenting styles with borderline personality (P>0.05). In addition, child abuse experience, Schema Modes, and mother's perceived parenting styles with borderline personality were indirectly associated with borderline personality with the mediating role of emotion regulation difficulty (P>0.05).
Conclusion: The present study confirmed the role of emotion regulation difficulty, child abuse experience, schema modes, and mother's perceived parenting styles in explaining borderline personality, which provides clinicians with the theoretical basis for developing preventive programs. Theoretical and practical implications of the presented results and model are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Borderline Personality" Child Abuse Experience" Parenting Styles" Regulating Emotion Difficulty" Schema Modes
 1. 1. Svrakic DM., Draganic S., Hill K., Bayon C., Przybeck T., Cloninger CR.. Temperament, character, and personality disorders: etiologic, diagnostic, treatment issues. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2002;106(3):189-95.

2          Ball JS., Links PS.. Borderline personality disorder and childhood trauma: evidence for a causal relationship. Current psychiatry reports. 2009;11(1):63-8.

 1. 3. Association AP.. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013.
 2. 4. Barazandeh H., Kissane , Saeedi N., Gordon M.. Schema modes and dissociation in borderline personality disorder/traits in adolescents or young adults. Psychiatry Research. 2018;261:1-6.
 3. 5. Weiss M., Zelkowitz P., Feldman RB., Vogel J., Heyman M., Paris J.. Psychopathology in offspring of mothers with borderline personality disorder: A pilot study. The Canadian Journal of Psychiatry. 1996;41(5):285-90.
 4. 6. Beck AT., Freeman A, Davis D.. Cognitive therapy of personality disorders {2'"^ ed. Edition New York, NY: Guilford. 2004.
 5. 7. Paris J., Zweig-Frank H.. The 27-year follow-up of patients with borderline personality disorder. Comprehensive psychiatry. 2001.
 6. 8. Hiraoka R., Crouch JL., Reo G., Wagner MF., Milner JS., Skowronski JJ.. Borderline personality features and emotion regulation deficits are associated with child physical abuse potential. Child abuse & neglect. 2016;52:177-84.
 7. 9. Kuo JR., Khoury JE., Metcalfe R., Fitzpatrick S., Goodwill A.. An examination of the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder features: The role of difficulties with emotion regulation. Child abuse & neglect. 2015;39:147-55.
 8. 10. Guttman HA., Laporte L.. Empathy in families of women with borderline personality disorder, anorexia nervosa, and a control group. Family process. 2000;39(3):345-58.
 9. 11. Infurna MR., Brunner R., Holz B., Parzer P., Giannone F., Reichl C., et al. The specific role of childhood abuse, parental bonding, and family functioning in female adolescents with borderline personality disorder. Journal of personality disorders. 2016;30(2):177-92.

12.Young JE., Klosko JS., Weishaar ME.. Schema therapy: A practitioner's guide: Guilford Press; 2006.

 1. 13. Arntz A., Klokman J., Sieswerda S.. An experimental test of the schema mode model of borderline personality disorder. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2005;36(3):226-39.
 2. Johnston C., Dorahy MJ., Courtney D., Bayles T., O'Kane M.. Dysfunctional schema modes, childhood trauma and dissociation in borderline personality disorder. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2009;40(2):248-55.
 3. 15. Schuppert HM., Albers CJ., Minderaa RB., Emmelkamp PM., Nauta MH.. Parental rearing and psychopathology in mothers of adolescents with and without borderline personality symptoms. Child and adolescent psychiatry and mental health. 2012;6(1):1-7.
 4. 16. Vanwoerden S., Kalpakci A., Sharp C.. The relations between inadequate parent-child boundaries and borderline personality disorder in adolescence. Psychiatry Research. 2017;257:462-71.
 5. Shields A., Cicchetti D.. Parental maltreatment and emotion dysregulation as risk factors for bullying and victimization in middle childhood. Journal of clinical child psychology. 2001;30(3):349-63.
 6. Anwer G., Masood S., Younas S., Ahmad M.. Parental Rearing Practices as Predictors of Resilience and Emotional Intelligence among Young Adults. Foundation University Journal of Psychology. 2019;3(2).
 7. 19. Kobak RR., Sceery A.. Attachment in late adolescence: Working models, affect regulation, and representations of self and others. Child development. 1988:135-46.
 8. Pirkhaefi A., Mohammadzadeh A., Najafi M., Jangju M.. Predicting of borderline personality according to components of emotional intelligence. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2014;17(1):7-12.
 9. 21. Linehan MM., Schmidt H., Dimeff LA, .Craft JC., Kanter J., Comtois KA.. Dialectical behavior therapy for patients with borderline personality disorder and drug-dependence. American Journal on Addictions. 1999;8(4):279-92.
 10. 22. Miskewicz K., Fleeson W., Arnold EM., Law MK., Mneimne M., Furr RM.. A contingency-oriented approach to understanding borderline personality disorder: Situational triggers and symptoms. Journal of personality disorders. 2015;29(4):486-502.
 11. 23. Dixon-Gordon KL., Turner BJ., Rosenthal MZ., Chapman AL.. Emotion regulation in borderline personality disorder: an experimental investigation of the effects of instructed acceptance and suppression. Behavior therapy. 2017;48(6):750-64.
 12. 24. Kline RB.. Principles and practice of structural equation modeling 2nd ed. New York: Guilford. 2005.
 13. 25. Leichsenring F.. Development and first results of the Borderline Personality Inventory: A self-report instrument for assessing borderline personality organization. Journal of Personality Assessment. 1999;73(1):45-63.
 14. 26. Mohammadzadeh A., Rezaei A.. Validation of the borderline personality questionnaire in Iranian society. 5. 2011;Journal of Behavioral Science(3):269-78.
 15. 27. Gratz KL., Roemer L.. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment. 2004;26(1):41-54.
 16. 28. Modares M.. Effectiveness of group dialectical behavior therapy (based on core mindfulness, distress tolerance and emotion regulation components) on depressive symptoms in university students. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011;13(50):35-124.
 17. 29. Mohammadkhani P., Mohammadi M., Nazari M., Salavati M., Razzaghi O.. Development, validation and reliability of child abuse self report scale (CASRS) in Iranian students. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI). 2003;17(1):51-8.
 18. 30. Lobbestael J., Arntz A., Sieswerda S.. Schema modes and childhood abuse in borderline and antisocial personality disorders. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2005;36(3):240-53.
 19. 31. Hanaei N., Mahmood Alilou M., Bakhshi Pour Roudsari A., Akbari I.. Mentalities Sketches, Experience of Child Abuse and Attachment Styles with Borderline Personality Disorder. Clinical Psychology and Personality. 2015;13(1):101-20.
 20. Grolnick WS., Benjet C., Kurowski CO., Apostoleris NH.. Predictors of parent involvement in children's schooling. Journal of educational psychology. 1997;89(3):538.
 21. 33. Kharazi A., Karashki H.. The Study of Relationships Between Parents’ Perceptions and Self-Regulation Learning. Advances in Cognitive Sciences. 2009;11(1):49-55.
 22. 34. Goodman J., Fertuck E., Chesin M., Lichenstein S., Stanley B. The moderating role of rejection sensitivity in the relationship between emotional maltreatment and borderline symptoms. Personality and Individual Differences. 2014;71:146-50.
 23. 35. van Dijke A., Ford JD., van Son M., Frank L., van der Hart O.. Association of childhood-trauma-by-primary caregiver and affect dysregulation with borderline personality disorder symptoms in adulthood. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 2013;5(3):217.
 24. 36. Igarashi H., Hasui C., Uji M., Shono M., Nagata T., Kitamura T.. Effects of child abuse history on borderline personality traits, negative life events, and depression: A study among a university student population in Japan. Psychiatry research. 2010;180(2-3):120-5.
 25. 37. Linehan MM., Bohus M., Lynch TR.. Dialectical behavior therapy for pervasive emotion dysregulation. Handbook of emotion regulation. 2007;1:581-605.
 26. 38. Lang S., Kotchoubey B., Frick C., Spitzer C., Grabe HJ., Barnow S.. Cognitive reappraisal in trauma-exposed women with borderline personality disorder. Neuroimage. 2012;59(2):1727-34.
 27. 39. Schulze L., Domes G., Krüger A., Berger C., Fleischer M., Prehn K., et al. Neuronal correlates of cognitive reappraisal in borderline patients with affective instability. Biological psychiatry. 2011;69(6):564-73.
 28. 40. Huang J., He W., Chen W., Yu W., Chen W., Shen M., et al. The Zuckerman–Kuhlman Personality Questionnaire predicts functioning styles of personality disorder: A trial in healthy subjects and personality-disorder patients. Psychiatry Research. 2011;186(2-3):320-5.
 29. 41. Klanecky AK., Woolman EO, Becker MM. Child abuse exposure, emotion regulation, and drinking refusal self-efficacy: An analysis of problem drinking in college students. The American journal of drug and alcohol abuse. 2015;41(2):188-96.
 30. 42. Burns EE., Fischer S., Jackson JL., Harding HG.. Deficits in emotion regulation mediate the relationship between childhood abuse and later eating disorder symptoms. Child abuse & neglect. 2012;36(1):32-9.
 31. 43. John SG., Cisler JM., Sigel BA.. Emotion regulation mediates the relationship between a history of child abuse and current PTSD/depression severity in adolescent females. Journal of family violence. 2017;32(6):565-75.
 32. 44. Adkins T., Reisz S., Doerge K., Nulu S.. Adverse Childhood Experience histories in foster parents: Connections to foster children’s emotional and behavioral difficulties. Child Abuse & Neglect. 2020;104:104475.
 33. 45. Morris MC., Marco M., Maguire-Jack K., Kouros CD,. Im W., White C., et al. County-level socioeconomic and crime risk factors for substantiated child abuse and neglect. Child abuse & neglect. 2019;90:127-38.
 34. 46. Strathearn L., Giannotti M., Mills R., Kisely S., Najman J., Abajobir A.. Long-term cognitive, psychological, and health outcomes associated with child abuse and neglect. Pediatrics. 2020;146(4).
 35. 47. Lippard ET., Nemeroff CB.. The devastating clinical consequences of child abuse and neglect: increased disease vulnerability and poor treatment response in mood disorders. American journal of psychiatry. 2020;177(1):20-36.
 36. 48. Chung MC., Chen ZS.. The interrelationship between child abuse, emotional processing difficulties, alexithymia and psychological symptoms among chinese adolescents. Journal of Trauma & Dissociation. 2020:1-15.
 37. 49. Southward MW., Cheavens JS.. Identifying core deficits in a dimensional model of borderline personality disorder features: A network analysis. Clinical Psychological Science. 2018;6(5):685-703.
 38. 50. Chapman AL.. Borderline personality disorder and emotion dysregulation. Development and Psychopathology. 2019;31(3):1143-56.
 39. 51. Nabizadeh-Chianeh Q., Poursharifi H., Farnam A., Qaderi H., Ansari-Zangakani B,. Shiralizadeh N..The Comparison of Affective Temperament and Early Maladaptive Self-Schemas in Borderline Personality Patients, Bipolar Patients and Normal Individuals. Journal of Clinical Psychology. 2014;6(2):13-28.
 40. 52. Flink N., Honkalampi K., Lehto SM., Leppänen V., Viinamäki H., Lindeman S.. Comparison of early maladaptive schemas between borderline personality disorder and chronic depression. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2018;25(4):532-9.

53.Cohen LJ., Tanis T., Ardalan F., Yaseen Z., Galynker I.. Maladaptive interpersonal schemas as sensitive and specific markers of borderline personality disorder among psychiatric inpatients. Psychiatry research. 2016;242:395-403.

 1. 54. Şenkal Ertürk İ., Kahya Y., Gör N.. Childhood emotional maltreatment and aggression: the mediator role of the early maladaptive schema domains and difficulties in emotion regulation. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. 2020;29(1):92-110.
 2. 55. Dadomo H., Grecucci A., Giardini I., Ugolini E., Carmelita A., Panzeri M.. Schema therapy for emotional dysregulation: Theoretical implication and clinical applications. Frontiers in psychology. 2016;7:1987.
 3. 56. Shafiei R., Qaempanah M., Veisani M.. Relationship between attachment styles and perceived parenting styles with borderline personality disorder in students. International Conference on Culture of Mental Pathology and Education, Al-Zahra University, Tehran. 2017.
 4. 57. Vanwoerden S., Hofmans J., De Clercq B.. Reciprocal effects between daily situational perceptions and borderline personality symptoms in young adulthood: the role of childhood parenting experiences. Psychological Medicine. 2020:1-11.
 5. Asgarpour F., Karbalaei-Meigooni A., Taghiloo S.. The mediating role of child trauma in the relationship between parenting styles and adaptive cognitive emotion regulation in working children. Journal of Applief Psychology. 2015;9(1):103-21.
 6. 59. Hosseini F., Khayyer M.. The role of cognitive evaluation in explaining the relationship between parenting dimensions and mathematical academic emotions and emotional regulation. Journal of Teaching and Learning Studies. 2011;3(1):17-46.
 7. 60. Morris AS., Criss MM., Silk JS., Houltberg BJ.. The impact of parenting on emotion regulation during childhood and adolescence. Child Development Perspectives. 2017;11(4):233-8.
 8. 61. Morelen , Shaffer A., Suveg C.. Maternal emotion regulation: Links to emotion parenting and child emotion regulation. Journal of Family Issues. 2016;37(13):1891-916.
 9. Musser N., Zalewski M., Stepp S., Lewis J.. A systematic review of negative parenting practices predicting borderline personality disorder: Are we measuring biosocial theory's ‘invalidating environment’? Clinical psychology review. 2018;65:1-16.