بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت (CFT) بر تنظیم هیجان و استرس ادراک‌شده زنان سرپرست خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روان شناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی ، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.( نویسنده مسئول ) ایمیل: Jahansham252@gmail.com

3 استادیار گروه روان شناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

4 استادیار، گروه روانشاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده

مقدمه: زنان سرپرست خانوار ازجمله گروهای آسیب‌پذیر جامعه هستند که تنش و استرس فزاینده‌ای را به دلیل پذیرش مسئولیت بیشتر برای اداره امور زندگی  تجربه می‌کنند و بیشتر از سایر زنان در معرض بیماری‌های جسمانی و اختلالات روانی قرار می‌گیرند؛ بنابراین این مطالعه باهدف بررسی تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر کاهش استرس و تنظیم هیجان در زنان سرپرست خانوار شهر ایلام اجرا گردید.
روش پژوهش: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بوده؛ که از بین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر ایلام به‌طور تصادفی 30 نفر که دارای معیار ورود بودند، به‌طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (هرکدام 15 نفر) انتخاب شدند. 8 جلسه 90 دقیقه‌ای برنامه درمانی مبتنی بر شفقت تنها به گروه آزمون آموزش داده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه استرس ادراک‌شده و تنظیم هیجان بود که در سه مرحله پیش‌آزمون، بلافاصله پس از مداخله و دو ماه بعد، توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss25 مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‌ها: پس از آموزش مبتنی بر شفقت، تغییرات معنی‌داری در کاهش استرس ادراک‌شده و ابعاد تنظیم هیجان در گروه آزمون مشاهده گردید (05/0p<). همچنین دو ماه بعد از مداخلات تغییرات ناشی از آموزش، پایدار بوده و میانگین نمرات استرس ادراک‌شده و ابعاد تنظیم هیجان نسبت به‌پیش آزمون در گروه آزمون اختلاف معنی‌داری داشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان گفت که با استفاده از درمان مبتنی بر شفقت در زنان سرپرست خانوار ، میزان استرس کاهش داشته و در زمینه تنظیم هیجان موفق بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت مداخلات مبتنی بر شفقت در کاهش استرس ادراک‌شده و تنظیم هیجانات موثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Compassion Focused Therapy (CFT) on Emotion Regulation and Perceived Stress of Women Heads of Households

نویسندگان [English]

  • Abdolmahammad Safari 1
  • Jahanshah Mohammadzadeh 2
  • Vahid Ahmadi 3
  • Shahram Mami 4
1 General Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran, Ab.safari53@gmail.com
2 Corresponding author Associate Professor, Department of Psychology, Ilam University, Ilam, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran, vahid_ahmadi20@yahoo.com
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Introduction: Women heads of households are among vulnerable groups in society who experience increasing tension and stress due to the acceptance of more responsibility for managing life affairs. In addition, these individuals are more prone to physical diseases and psychological disorders. Therefore, the present study aimed to evaluate the effect of compassion-focused therapy (CFT) on the decrease of stress and regulation of emotion in women heads of households in Ilam, Iran.
Methods: This quasi-experiment was performed on 30 women heads of households covered by Imam Khomeini Relief Foundation who were selected randomly based on the inclusion criteria and divided randomly into two groups of test and control (15 subjects per group). In the test group, the participants attended eight 90-minute CFT sessions, and data were collected using a perceived stress and emotion regulation questionnaire, which was filled by the subjects in three stages of the pretest, immediately after the intervention, and two months after the program. Moreover, data analysis was performed in SPSS version 25.
Results: In this study, significant changes were observed in the decrease of perceived stress and aspects of emotion regulation in the test group after the intervention (P<0.05). Two months after the intervention, changes caused by training were sustainable and the mean scores of perceived stress and dimensions of emotion regulation were significantly different in the test group, compared to before the intervention (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the study, the CFT method could be used to decrease stress in women heads of households and regulate their emotions. Therefore, it could be concluded that the mentioned intervention was effective in decreasing perceived stress and regulating emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion
  • focused Therapy" Emotion Regulation" Perceived Stress" Women Heads of Household