بررسی نقش باورهای غیرمنطقی و نگرش‌های ناکارآمد در پیش‌بینی سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مولیتپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول) msharifian@gmail.com,

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: بیماران مولتیپل اسکلروزیس معمولاً طیف وسیعی از مشکلات روان­شناختی را تجربه می­کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای غیرمنطقی و نگرش­های ناکارآمد در پیش­بینی سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مولیتپل اسکلروزیس انجام شد.
روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس ایران در سال 1396 بود. 120 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (جونز، 1968)، مقیاس نگرش­های ناکارآمدی (وایزمن و بک، 1978) و پرسشنامه سرسختی سلامت (گیبهارت و همکاران، 2001) بود. سپس، داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه‌ و تحلیل شد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد باورهای غیرمنطقی و نگرش­های ناکارآمد رابطه منفی معناداری با سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارند. علاوه بر این، باورهای غیرمنطقی و نگرش­های ناکارآمد 24 درصد از تغییرات سرسختی سلامت را پیش­بینی می­کنند.
نتیجه گیری: به نظر می­رسد با طراحی مداخلات آموزشی بر اساس باورهای غیرمنطقی و نگرش­های ناکارآمد می‌توان سرسختی سلامت را در زنان مولتیپل اسکلروزیس افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of irrational beliefs and dysfunctional attitudes in prediction of health hardiness in women with multiple sclerosis

نویسندگان [English]

  • Mahmood Sharifian 1
  • Bita Nasrollahi 2
1 Corresponding Author Master of Science in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Research and Health Branch, Tehran, Iran. msharifian@gmail.com
2 Assistant Professor of Psychology Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Introduction: Patients with multiple sclerosis usually experience a wide range of psychological problems. This study aimed to investigate the role of irrational beliefs and dysfunctional attitudes in prediction of health hardiness in women with multiple sclerosis.
Method: This study was a correlational – descriptive design. The study population consisted of all women with multiple sclerosis who referring to the Iranian Multiple Sclerosis Association in 2017. 120 patients were selected by the available sampling method. Instruments for gathering data were Irrational beliefs questionnaire (Jones, 1986), dysfunctional attitude scale (Weissman & Beck, 1978) and Health Hardiness Inventory (Gebhardt et al., 2001). Then, the data were analyzed using SPSS software and statistical tests such as the Pearson correlation coefficient and Regression Analysis.
Results: Results showed that irrational beliefs and dysfunctional attitudes have a negative and significant relationship with health in women with multiple sclerosis. Also, the results of the regression analysis indicated that irrational beliefs and dysfunctional attitudes significantly predicted 24 percent of variances in health hardiness.
Conclusion: It seems that designing training interventions based on irrational beliefs and dysfunctional attitudes can increase the probability of health hardiness among women with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dysfunctional attitudes" health hardiness" irrational beliefs" multiple sclerosis