اثربخشی برنامه آموزشی تربیت جنسی کودکان برنگرش مادران دارای کودک ۳ تا ۶ سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 گروه روان‌شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول): sh_dolatabadi@yahoo.com

4 استاد مدعو گروه روان‌شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

مقدمه: تربیت جنسی یکی از ابعاد مهم آموزشی و تربیتی کودکان است که در رشد و پرورش شخصیت انسان نقش مهمی دارد و بر افکار، احساسات، عواطف و رفتارهای او تاثیر بسیار دارد. این موضوع نیاز بیش از پیش خانواده‌ها به دانش و آگاهی را در این حیطه‌ نشان می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی تربیت جنسی کودکان برنگرش مادران دارای کودک ۳ تا ۶ سال بود.
روش پژوهش: طرح تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی( پیش آزمون–پس آزمون با گروه کنترل) و جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از کلیه مادران دارای کودک 3 تا 6 ساله شهر تهران در سال1399- 1398. تعداد 30 نفر از جامعه آماری با روش نمونه‌گیری در دسترس و با در نظر گرفتن ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروهها جایگذاری شدند. ابزار این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه بررسی نگرش مادران به تربیت جنسی کودکان "محقق ساخته" (1399) و پرسشنامه سلامت روان(جهت غربالگری مادران). در گروه آزمایش بسته آموزشی تربیت جنسی(محقق ساخته) آموزش داده شد.بعد از آموزش از هر دو گروه پس آزمون و 2 ماه بعد پیگیری گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل اندازه‌گیری مکرر نشان داد که آموزش تربیت جنسی بر تغییر نگرش مادران در پس آزمون و پیگیری تایید شد و اندازه اثر 853/0Eta: به دست آمد(p<0.01).
نتیجه ‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد آموزش بسته آموزشی تربیت جنسی کودکان بر نگرش مادران موثر بوده و منجر به بهبود نگرش مادران در این حیطه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the child sex education training program for mothers with children aged 3 to 6 years

نویسندگان [English]

  • Soheila Saki 1
  • Roya Koochak entezar 2
  • Shiva Dolatabadi 3
  • Mohammad Jafar Javadi 4
1 General Psychology, Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran (Corresponding Author): sh_dolatabadi@yahoo.com
4 Visiting Professor, Department of General Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Sex education is one of the important educational aspects of children that plays an important role in the development of human personality and has a great impact on his thoughts, feelings, emotions and behaviors. This shows the increasing need of families for knowledge and awareness in this area. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of sexual education training program for children with mothers of children aged 3 to 6 years.
Methods: The research design of this study was quasi-experimental (pre-test-post-test with control group) and the statistical population of this study was all mothers with 3- to 6-year-old children in Tehran in 2016-2017. They were selected by available sampling method and considering the entry and exit criteria and were randomly placed in groups. The instruments of this study were the "Researcher" (1399) and the GHQ Mental Health Questionnaire (for screening mothers). In the experimental group, a sexual education training package (researcher-made) was taught. After the training, post-test was followed from both groups and 2 months later.
Results: The results of repeated measures analysis showed that sex education (for mothers) on the change of mothers' attitudes toward sexual education of 3- to 6-year-old children with an effect size of Eta: 0.853 was obtained.
Conclusion: The results of this study show that the education package of children's sexual education is effective on mothers 'attitudes and leads to improving mothers' attitudes in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sex education" change in mothers' attitudes" sexual education of children aged 3 to 6 years