تعیین تاثیر مداخله‌ی مبتنی بر نگرانی‌های‌جنسی بر عملکرد جنسی (خستگی جنسی، تمایل جنسی، احقاق جنسی، ناکامی ‌در روابط جنسی) زنان مبتلا به دیابت نوع ‌1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران، hassan.rezaeejamalooei@iaun.ac.ir

3 دانشیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت؛ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین نگرانی‌های زنان مبتلا به دیابت، عملکرد جنسی است لذا این پژوهش با هدف، تعیین تاثیر مداخله مشاوره‌ای زوجی مبتنی بر عملکرد جنسی (خستگی جنسی، تمایل جنسی، احقاق جنسی، ناکامی ‌در روابط جنسی) زنان مبتلا به دیابت نوع ‌1 انجام گرفت.
روش پژوهش:  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با دوره پیگیری 3 ماهه بود. جامعه پژوهش را تمام زنان متأهل مبتلا به دیابت نوع 1 شهرستان همدان تشکیل دادند که در انجمن دیابت پرونده داشتند. از این تعداد 40 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب به صورت تصادفی به 2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و به پرسشنامه شاخص عملکردجنسی زنان، پرسشنامه شدت خستگی، پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت و پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت به صورت پیش‌آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماه بعد از مداخله پاسخ دادند و گروه مداخله در طی 4  جلسه 45 تا 90 دقیقه‌ای تحت آموزش مداخله مشاوره‌ای زوجی مبتنی قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل تحت آموزشی قرار نگرفتند و نتایج حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با مقادیر تکراری انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، مشاوره‌ای زوجی بر عملکرد جنسی (خستگی جنسی، تمایل جنسی، احقاق جنسی، ناکامی ‌در روابط جنسی) موثر بوده است و این تاثیر تا 3 ماه بعد از مداخله نیز تاثیر خود را حفظ کرده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، مدل مشاوره‌ای زوجی بر افزایش معناداری در عملکرد جنسی این زنان موثر بوده است و با توجه به کیفیت پایین زندگی این افراد نیز پیشنهاد می‌گردد در انجمن‌های حمایت از دیابت نیز از این آموزش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Impact of Sexual Concern Intervention on Sexual Function (Sexual Fatigue, Sexuality, Sexual Abstinence, Sexual Failure) in Women with Type 1 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Narges Zamani 1
  • Hasan Rezaie Jamalooie 2
  • Zahra BehboodiMoqaddam 3
  • Mehdi Moshki 4
  • Hamidreza Peykari 5
1 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, hassan.rezaeejamalooei@iaun.ac.ir
3 Associate Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health; Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran
5 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Diabetes can adversely affect reproductive health in many ways. What doubles the importance of attention to this disease, especially in our country, is the growing trend of diabetics, especially in recent years. Often, women in their 20s and 40s, at the peak of their reproductive activity, are affected by the severity of the disease, and since one of the most important concerns of women with diabetes is sexual function, this study aimed to determine the impact Couple counseling intervention based on BETTER model on sexual function (sexual fatigue, sexual desire, sexual orientation, sexual dysfunction) in women with type 1 diabetes.
Methods: The present study was a quantitative randomized clinical trial study with RCT control group. The study population consisted of all married women with type 1 diabetes in the city of Hamadan who had a history of diabetes in the community. Forty individuals were randomly selected and divided into two experimental and control groups. FSFI, FSS, Holbert HISD Sexual Desire Questionnaire, and Holbert HISA Sexual Abuse Questionnaire were answered pre-test, 2 and 3 months after the intervention and intervention group; Minutes were trained according to the BETTER model and the control group was not trained during this period, An analysis of the findings of the quantitative study of descriptive statistics, frequency tables were used for providing information. Depending on the type of data, chi-square and -test Independent t tests were used to examine groups in terms of demographic variables, midwifery history and clinical characteristics of type 1 diabetes. Repeated measures test was used to evaluate the sexual function and satisfaction of the two groups at different times during the study. Analyzes were performed with Intention to treat and significance level P <0.05, using SPSS software version 25.
Results: The results showed that couple counseling based on BETTER model was effective on sexual function (sexual fatigue, sexual desire, sexual orientation, failure in sexual intercourse) and this effect retained its effect for 3 months after intervention.
Conclusion: Based on the findings of this study, the couples counseling model based on the BETTER model has been effective in significantly increasing the sexual function of these women and considering their poor quality of life, it is suggested to use this training in diabetes support associations as well. In addition to the interventions of the present study, psychosocial and multidisciplinary interventions with a larger sample size should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Concerns" Sexual Function" Sexual Fatigue" Sexuality" Sexual Abstinence" Sexual Failure" Type 1 Diabetes