اثربخشی درمان ذهن آگاهی، معنادرمانی و درمان فعال‌ساز رفتاری بر افکار خودآیند منفی و توجه دانشجویان دختر افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران aliomidmehr@yahoo.com

2 نویسنده مسئول، استاد گروه روان‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران، drhamid00@gmail.com.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، kordestani3000@gmail.com

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران gholamitaghi@yahoo.com

چکیده

مقدمه: اختلال افسردگی بیماری مزمن و ناتوان‌کننده‌ای است که تعداد زیادی از افراد را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار داده است. پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی ذهن‌آگاهی، معنادرمانی و درمان فعال­ساز رفتاری بر افکار خودآیند منفی و توجه دانشجویان دختر افسرده سال 1398 بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری مراجعان دانشجوی دختر مقطع کارشناسی بود که در سال 1398 مراجعه کرده بودند که از میان آن­ها 60 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و با همگن­سازی سن در چهار گروه قرار گرفتند. شرکت­کننده­ها در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه افسردگی بک؛ پرسشنامه افکار خودآیند هولون و کندال و آزمون توجه d2 بریکنکامپ پاسخ دادند. گروه­های آزمایش 8 جلسه درمان ذهن آگاهی، 10 جلسه معنادرمانی و 10 جلسه فعال­ساز رفتاری را دریافت کردند. جهت تحلیل داده­ها از روش تحلیل آمیخته، نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته­ ها: در پژوهش حاضر مداخلات بر افکار خودآیند منفی (001/0=P) اثر کاهنده داشتند. اثر زمان موجب کاهش افکار خودآیند منفی (001/0=P) نسبت به مرحله پیش آزمون شد. اثر متقابل زمان*گروه­ها موجب کاهش افکار خودآیند منفی (001/0=P) نسبت به گروه گواه شد. مداخلات بر توجه (001/0=P) اثر افزاینده داشتند. اثر زمان موجب افزایش توجه (001/0=P) نسبت به مرحله پیش آزمون شد. اثر متقابل زمان*گروه­ها موجب افزایش توجه (001/0=P) نسبت به گروه گواه شد.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد هر سه رویکرد درمان ذهن آگاهی، معنادرمانی و درمان فعال­ساز رفتاری هر یک با هدف قرار دادن یک بعد از افسردگی بر افکار خودآیند منفی و توجه در دختران افسرده با اثر کاهنده اثربخش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness, Logotherpy and Behavioral Activation Treatment on Negative Automatic Thoughts and Depressed Female Students' Attention

نویسندگان [English]

  • Ali Omidmehr 1
  • Hamidreza Hekmat 2
  • Davood Kordestani 3
  • Mohammad Taghi Gholami 4
1 Student Ph.D. in General Psychology, Psychology department, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd Iran.
2 Corresponding author, Professor of Department of Psychology, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
3 Assistant professor, Department of Psychology, payam noor University, tehran, Iranو kordestani3000@gmail.com
4 Assistant professor, Department of Psychology, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. gholamitaghi@yahoo.com
چکیده [English]

Introduction: The current study aims to determine the difference between mindfulness, logotherpy and behavioral activation treatment on negative automatic thoughts and depressed female students' attention.
Method: The method was quasi-experimental with pre-test design, post-test and procedure with a control group. The population in the current study including female students in B.A who referred to Omid-e-Mehr consulting center in 1398 upon a call and 60 participants were selected by sampling and divided into 4 groups based on homogenization. The participants responded to Beck Depression Inventory (1961), Automatic Thoughts Questionnaire by Hollon and Kendall (1980) and D2 Test Attention by Brickenkamp (1981) in three stages of Pre-test, post-test and procedure. The experimental groups received 8 sessions of mindfulness treatment, 10 sessions of logotherapy and 10 sessions for behavioral treatment. To analyze the data, mixed analysis, SPSS software and the significance of 0/05 were exploited.
Results: In the current study, the effect of interventions on negative automatic thoughts was reduced (P= 0/001). Time effect caused a reduction in negative automatic thoughts to the pre-test stage (P= 0/001). The interaction effect of time among the groups made an alleviation in negative automatic thoughts (P= 0/001) compared with the experimental group. Interventions had a rising effect on attention (P= 0/001). Time effect caused a rise in attention to the pre-test stage (P= 0/001). The interaction effect of time among the groups increased the attention (P= 0/001) compared with the experimental group.
Conclusion: It was indicated that all three approaches of mindfulness treatment, logotherapy and behavioral activation treatment are effective by targeting one aspect of depression on negative automatic thoughts and attention in depressed females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • automatic thoughts" attention" mindfulness" behavioral activation" depressed" logotherapy