بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی مشتریان(مراجعین) تامین اجتماعی استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بابل، manouchehr.amiri66@gmail.com

2 دانشیار گروه جامعه شناسی واحد بابل. دانشگاه ازاد اسلامی بابل، asfajir@hotmail.com

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل دانشگاه ازاد اسلامی، بابل ، 09113111004، Arf1348@gmail.com

چکیده

مقدمه: وجود احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در جامعه و خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناخت و بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی و امنیت اجتماعی در بین مشتریان(مراجعین) تامین اجتماعی استان گیلان است.
روش: روش تحقیق، همبستگی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته است. برای سنجش اعتماد (اعتماد اجتماعی، اعتماد سازمانی و اعتماد نهادی) از پرسشنامه استاندارد آلونن و دیگران استفاده شد که درای 30 گویه و به صورت طیف لیکرت پنج گزینه­ای است. ابزار سنجش از اعتبار صوری برخوردار بوده و پایایی لازم در بین گویه‌های متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مشخص شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 320 نفر بوده که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در حد متوسط رو به بالا بوده است. بین احساس امنیت اجتماعی با اعتماد اجتماعی همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی اگر احساس امنیت اجتماعی افزایش یابد، میزان اعتماد اجتماعی بیشتر می­گردد. در بین مولفه‌های احساس امنیت اجتماعی، امنیت جانی و امنیت مالی بیشترین همبستگی را با اعتماد اجتماعی داشته است. ابعاد امنیت اجتماعی حدود 5/38 درصد از اعتماد اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی استان گیلان را تبیین می­کنند.
نتیجه گیری: ارتباط معناداری بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی برقرار است. برای افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه، بایستی میزان احساس امنیت اجتماعی در هر چهار نوع آن افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between feelings of social security and social trust (Case study of social security customers of Gillan province)

نویسندگان [English]

 • Manoocher Amirisjiraz 1
 • Ali asghar AbbasiSfaji 2
 • Ali Rahmanifiroozjah 3
1 PhD Sociology of Social Issues in Iran, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran, ORCID: 0000-0002-8186-1237
2
3 Associate Professor of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran,
چکیده [English]

Introduction:  The purpose of this study is to identify and investigate the relationship between the feeling of social security and social trust and social security among customers of social security in Gillan province.
Methods: The research method is a correlational survey and the data collection tool is a researcher-made questionnaire. The measurement tool had a formal validity and the required reliability between the items of the variables was determined using Cronbach's alpha coefficient. The sample size using Cochran's formula was 320 people, which were selected by simple multi-stage cluster sampling. SPSS software was used to analyze the data.
 Results: The results show that the variables of social trust and sense of social security were moderate to high. There is a positive and direct correlation between the feeling of social security and social trust. That is, if the sense of social security increases, the level of social trust increases. Among the components of social security, life security and financial security have the highest correlation with social trust. The dimensions of social security explain about 38.5% of social trust in the Social Security Organization of Gillan Province.
Conclusion: To increase social trust in the study community, the sense of social security in all four types should be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • abstract trust" feeling of social security" fundamental trust and social security" generalized trust" social trust
 1. Abbaszadeh M., Factors Affecting the Formation of Students' Social Trust, Social Welfare Quarterly, 2004; 4(15): 291-267.
 2. Abbaszadeh M., Alizadeh Aghdam M B., Islami R.. Trust in the executive apparatus and the factors affecting it. Applied Sociology, 2011; 22 (1):83-106.
 3. Iman, M T, Moradi, G and Jalaiyan, V. Investigating the Relationship between Youth Social Responsibility and the Sense of Social Security (Case Study of Mashhad), Quarterly Journal of Social Security Studies, 2010.
 4. Azkia M., Ghaffari, Gh.. Investigating the Relationship between Trust and Social Participation in Rural Areas of Kashan, Social Sciences Letter, 2001; 17: 31-3.
 5. Biddle P. The relationship between social trust and the feeling of security and social security, social order, spring 2016; 1: 2016.
 6. Bozan B.. People, Governments and Panic, Institute for Strategic Studies, Institute for Strategic Studies Publications, 1999.
 7. Chalabi M.. Sociology of Order, Tehran, Ney Publishing, 2006.
 8. Coleman J.. Foundations of Social Theory, Translated by Manouchehr Sabouri. Tehran: Ney Publications, 1998.
 9. Enayat H. et al. Study of the relationship between social trust and the feeling of social security among young people aged 15 to 29 living in Shiraz and Yasuj, Quarterly Journal of Applied Sociology, 2012; 23(45): 81- 104.
 10. Grossi S., Mirzaei J., Shahrokhi E.. Investigating the Relationship between Social Trust and Sense of Security (A Case Study of Female Students of Jiroft Azad University), Law Enforcement Knowledge Quarterly, 2006; 9(2):26-39.
 11. Giddens A.. Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Ney Publishing, 1994.
 12. Giddens A.. Consequences of modernity, translated by Mohsen Thalasi, Tehran, Markaz Publishing, 1998.
 13. Hezar Jaribi J., Safari Shali R.. Investigating the effective factors on citizens' social trust, Applied Sociology, University of Isfahan, winter, 2009; 4.
 14. Inglehart R.. Trust; Well-being and Democracy, In Warren Marked Democracy and Trust, Cambridge: Cambridge University Press, 1999: 88-120.
 15. Kozer, Louis. Life and Thought of Sociological Elders, translated by Mohsen Thalasi, Ney Publishing, 1998.
 16. Kursunoglu, A. An investigation of organizational trust level of teachers according to some variables, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2009; 1(1): 915-920.
 17. Lindestrom M., Merlo J., Ostergren P.. Social capital and sense of in security in the Neighbored: a population- based multilevel analysis in Malmo, Sweden". Social science & medicine, 2003; l: 1111-1120.
 18. Maslow A., H.. Motivation and personality, translated by Ahmad Rezvani, Tehran, Astan Quds Razavi, 1988.
 19. Mata F.. Religious Affiliations and the Trust in Persons and Institutions of Canada, Canadian Population Society Meetings, University of Victoria, 2013; 15.
 20. Navidnia M.. An Introduction to Social Security, Quarterly Journal of Strategic Studies, 2003; 6(19).
 21. Niazi M., Farshadfar Y.. Investigating the Relationship between Social Trust and the Sense of Social Security among Women in the North (1, 2) and South (19 and 20) of Tehran, Journal of Urban Studies, 2001; First Issue.
 22. Ojaghloo S., Zahedi M., Investigating J.. The level of social trust and its effective factors among the residents of Zanjan, Journal of the Iranian Sociological Association, 2005; 6: 92-125
 23. Putnam R.. Bowling Alone, the collapse and Reveal of American community New York, 2000.
 24. Qudrati H., edarnia Kh., Multafat H., Barshad AM.. Sense of Social Security, Social Networks and Institutions of Law and Order (Case Study of Mashhad), Social Order Quarterly, 2009; 1(4).
 25. Questio P.. Fundamental Thoughts in Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran, Ney Publishing, 1999.
 26. Sarukhani B. and Hashemnejad F.. Investigating the relationship between social capital (its components) and the feeling of social security among the youth of Sari, Quarterly Journal of Sociology of Youth Studies, 2011; 2(2).
 27. Tanhaie, H. Sociological schools and theories, Tehran, Marandiz, 1995.
 28. Torabi, Y, Goodarzi, A. Values ​​and Social Security, Law Enforcement Knowledge Quarterly, 2004; 6(2).
 29. Zetomka P., Trust.. A sociological theory, translated by Fatemeh Golabi, Tabriz: Translator Publisher, first edition, 2005.
 30. Yari H. and Hezar Jaribi J.. Investigating the Relationship between Sense of Security and Social Trust among Citizens (Case Study of Kermanshah Residents), Strategic Research on Social Issues in Iran, 2012; 1 (4): 39-58.

31.Mirfardi A., Ahmadi Qarnai H.. Investigating the relationship between altruistic tendency and social trust in interpersonal relationships, studied by residents aged 18 and over in Yasuj. Applied Sociology, 2016; 27 (4): 27-46.

 1. Taniguchi H.. The Effects of Social Trust and Institutional Trust on Formal Volunteering and Charitable Giving in Japan, February 2014, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2014; 25(1).
 2. Ajerli M.. Mashhadi G.. Study of social trust and sense of social security among girl students of Islamic Azad University of Arak, Central Law Enforcement Knowledge Quarterly

 2013;6(3):12-57.

 1. Norouzi F., Sepehr Steel S..Investigating the feeling of social security of women aged 15-29 years in Tehran and the social factors affecting it, Strategy, 2009; 18(53): 129-159.
 2. Afshani A., Askari Nodooshan AS., Zakeri Hamaneh R., Mazidi Sharafabadi M.. Investigating the feeling of social security and social factors affecting it in Yazd, Social analysis of social order and inequality, Spring and Summer 2012; 62(1): 1-34.
 3. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K.. The role of trust in organizational innovativeness, European Journal of Innovation Management, 2008;11 (2):160-181.
 4. Hajiani I.. Methdological framework for examining the sense of security, Social Security Studies Quarterly, 2005; 1: 3-2.