بررسی آگاهی و نگرش و رفتارهای خود مراقبتی زنان باردار نسبت به دیابت بارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران،

چکیده

چکیده
مقدمه: دیابت بارداری شایعترین اختلال متابولیک دوران بارداری است که با پیامدهای نامطلوب بالایی همراه است. میزان آگاهی و نگرش مادران در پیشگیری و تشخیص زود هنگام و رفتارهای خود مراقبتی در کنترل بیماری موثر خواهند بود. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی، نگرش و رفتارهای خود مراقبتی در زنان باردار در ارتباط با دیابت بارداری انجام گرفت.
روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی_ تحلیلی، 200 زن باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت بارداری که به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها:. میانگین نمرۀ رفتارهای خود مراقبتی در زمینه دیابت 6/7±3/16 و 62 درصد افراد از نظر رفتارهای خود مراقبتی در سطح ضعیف قرار داشتند. بین آگاهی و نگرش با سن، شغل و سطح تحصیلات رابطه معنی­دار وجود داشت. مادرانی که سن و سطح تحصیلی بالاتری داشتند از آگاهی و نگرش بالاتری نسبت به سایرین برخوردار بودند. نمره رفتار خود مراقبتی با سن و سطح تحصیلات مادران ارتباط آماری معنی­داری را نشان داد. همچنین بین آگاهی و نگرش با رفتارهای خود مراقبتی ارتباط مثبت و معنی­داری وجود داشت (01/0= P).
نتیجه‌گیری: در این مطالعه با توجه به سطح آگاهی متوسط، نگرش و رفتارهای خود مراقبتی نامطلوب در زمینه دیابت بارداری جهت افزایش آگاهی زنان مداخلات آموزشی مناسب باید صورت گرفته و نگرش آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. دانش و اطلاعات ناکافی در ارتباط با جنبه­های مختلف دیابت بارداری می­تواند منجر به آگاهی و نگرش محدود گردد که بر رفتارهای خود مراقبتی تاثیرگذار است. آگاهی و نگرش بالاتر در نهایت منجر به بهبود نتایج بارداری و عملکرد افراد خواهد شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on knowledge, attitude and self-care practices of gestational diabetes mellitus among pregnant women

نویسنده [English]

 • Manijeh Pirdel
M.Sc of Midwifery, Department of Midwifery, Department of Midwifery, Islamic Azad University Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.
چکیده [English]

ABSTRACT
Introduction: Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common medical complications of pregnancy with high adverse outcomes. Knowledge and attitude of mothers in prevention and early detection and self-care behaviors in the control of diabetes will be effective. Hence the objectives of this study were to assess the knowledge, attitude and self-care behaviors about GDM among pregnant mothers.
Methods: A descriptive- analytical study was done among 200 antenatal mothers in antenatal clinic who were randomly selected and interviewed. Detailed questionnaires were used to obtain basic data. Data were analyzed by using descriptive statistics, chi-square, Pearson and spearman correlation tests.
Results: The results indicated that 67% of women had moderate knowledge with the mean score 5.5 ± 2.4 and 32% had positive attitude with the mean score 25.5 ± 9.6   regarding too gestational diabetes. The mean score of mother's self-care behaviors was 16.3 ± 7.6 and 62% had low self-care status. Age, education and occupation were found to be associated with knowledge and attitude with age which is statistically significant. Mothers who had higher age and higher level of education had higher knowledge and attitude towards others. Also, the self-care behavior score showed a significant statistical relationship with age and level of education. There was a positive correlation between knowledge and self-care practice and positive correlation between attitude and self-care practice (P=0.01).
Conclusion: due to the moderate level of knowledge, unfavorable attitudes and behaviors of self-care about gestational diabetes in order to increase women's knowledge, appropriate educational interventions are recommended and their attitudes should be evaluated. Inadequate knowledge and information about gestational diabetes in every aspect, which leads to limited knowledge and attitude and affecting their self-care behaviors. Higher knowledge and attitude will certainly lead to improve pregnancy outcomes and performance.a

کلیدواژه‌ها [English]

 • Awareness" Attitude" Knowledge" Gestational diabetes" Self
 • care"
 1. REFERENCES

  1. Monir N, Zeba Z, Rahman A. Comparison of Knowledge of Women with Gestational Diabetes Mellitus and Healthy Pregnant Women Attending at Hospital in Bangladesh. J Curr Adv Med Res. 2019; 6(1):32-37.
  2. Jiwani A, et al. Gestational diabetes mellitus: results from a survey of country prevalence and practices. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(6): 600–10.
  3. Alharthi A.S, Althobaiti Kh. A., Alswat Kh.A. Gestational Diabetes Mellitus Knowledge Assessment among Saudi Women. Macedonian Journal of Medical Sciences. 2018; 6(8):1522-1526.
  4. Elamurugan S, Arounassalame B. What do Mothers know about gestational diabetes: knowledge and awareness. Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research; 2016: 3(4):393-396.
  5. Dedo Azu T, Essel J. Awareness and knowledge of gestational diabetes mellitus among pregnant women at the Tema General Hospital, Ghana. An International Journal of Nursing and Midwifery. 2017; 1(2): 33-40.
  6. Balali F, Mahmoudi M, Hasani M. Knowledge, Attitude and Practice of Pregnant Women Referred to Health Care Centers of Kerman University of Medical Sciences in regard to Gestational Diabetes. J Qual Res Health Sci. 2011; 11 (1 and 2):17-24. [Text in Persian]
  7. Carreno CA, et al. Excessive early gestational weight gain and risk of gestational diabetes mellitus in nulliparous women. Obstetrics and gynaecology. 2012; 119(6):1227.
  8. Lakshmi D, et al. Study on knowledge about gestational diabetes mellitus and its risk factors among antenatal mothers attending care, urban Chidambaram. Int J Community Med Public Health. 2018; 5:4388-92.
  9. Taghipour A, Moshki M, Mirzaei N. Determination of Effective Factors on Self-care Behaviors in Women with Diabetes Referring to Mashhad Health Centers. Iran J Health Educ Health Promot. 2018; 5(4):328-335.
  10. Bhavadharini B, et al. Knowledge about Gestational Diabetes Mellitus amongst Pregnant Women in South Tamil Nadu. J Diabetol. 2017;8:22-6.
  11. Jesmin S, et al. The incidence, Predisposing Factors, Complication and Outcomes of Preeclampsia in Diabetes Pregnancy. Birdem Med J. 2011;1:10-4.
  12. Carolan-OIah MC. Educational and intervention programmes for gestational diabetes mellitus (GDM) management: An integrative review. Collegian. 2016; 23(1):103-14.
  13. Carolan M, Steele C, Margetts H. Attitues towards gestational diabetes among a multiethic cohort in Australia. J Clin Nurse. 2010;19(17-18):2446-53.
  14. Ghasem zadeh S, et al. The Study on the knowledge, attitude and function of gestated mothers about gestational diabetes that referred to army khanvadeh hospital from 2005 to 2006. JAUMS. 2007; 5 (3):1325-30. [Text in Persian]
  15. Poth M, Carolan M. Pregnant women’s knowledge about the prevention of gestational diabetes mellitus: A qualitative study. Br J Midwifery. 2013; 21(10): 692‑700.
  16. Shriraam V, et al. Awareness of gestational diabetes mellitus among antenatal women in a primary health center in South India. Indian journal of endocrinology and metabolism. 2013; 17(1):146.
  17. Elmekresh A, et al. Gestational diabetes awareness in women of childbearing age in Sharjah. Glob J Obes Diabetes Metab Syndr. 2017; 4(2): 051-053.
  18. Bhowmik B, et al. Evaluation of knowledge regarding gestational diabetes mellitus: a Bangladeshi study Evaluation of knowledge regarding gestational diabetes mellitus: a Bangladeshi study. Public Health. 2018;161:67–74.
  19. Hussain Z, Yusoff ZM, Sulaiman SA. Evaluation of knowledge regarding gestational diabetes mellitus and its association with glycaemic level: A Malaysian study. Prim Care Diabetes. 2015; 9(3): 184‑90.
  20. Abdo Salhi A, et al. Assessment of the knowledge of pregnant women regarding the effects of GDM on mothers and neonates at a Maternal and Children hospital in Najran, Saudi Arabia. International Journal of Medicine in Developing Countries. 2019; 3(4):370–375.
  21. Dhyani V, et al. Awareness ofgestational diabetes mellitus among pregnant women attending a tertiary health center. Indian J Health Sci Biomed Res. 2018;11:51–5.
  22. Petry CJ. Gestational diabetes: risk factors and recent advances in its genetics and treatment. Br J Nutr. 2010;104(6):775-87.
  23. Price LA, et al. Awareness of Gestational Diabetes and its Risk Factors among Pregnant Women in Samoa. Hawaii J Med Public Health. 2017;76(2):48–54.
  24. Doreen Macherera Mukona., et al. Knowledge of Gestational Diabetes Mellitus and Self Care Practices in Pregnancy. EC Diabetes and Metabolic Research. 2019; 3 (1): 26-34.
  25. Carolan M., et al. Women’s experiences of factors that facilitate or inhibit gestational diabetes self-management. BMC Pregnancy and Childbirth. 2012; 12 (1): 99.
  26. Mukona D., et al. Physical activity in pregnant women in Africa: A systematic review. International Journal of Nursing and Midwifery. 2016; 8(4): 28-34.
  27. Islam b, Islam MF, et al. Knowledge and attitude regarding gestational diabetes mellitus (GDM) among obese pregnant women coming for antenatal checkup at a tertiary care hospital. Int J Chem Stud. 2017; 5(5): 179-89.
  28. Buraczewska E, et al. An analysis of the level of knowledge about diabetes among pregnant women. Family Medicine & Primary Care Review.2016; 18(3): 225–229.
  29. Bayliss EA, et al. Descriptions of barriers to self-care by persons with comorbid chronic diseases. The Annals of Family Medicine. 2003;1(1):15-21.
  30. Mead H, et al. Barriers to effective self-management in cardiac patients: the patient’s experience. Patient education and counseling. 2010;79(1):69-76.