مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و زوج‌درمانی شناختی_رفتاری برصمیمیت زناشویی زنان آسیب‌دیده ازعهدشکنی

نوع مقاله : نیمه تجربی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاداسلامی،ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی،واحدبجنورد،دانشگاه آزاداسلامی،ایران

3 دکتری تخصصی، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: با توجه به شیوع بالای عهدشکنی در روابط زناشویی و عواقب جبران‌ناپذیر آن طراحی، اجرا و مقایسه اثربخشی مداخلات متعدد از ضروریات پژوهش‌های امروزی در این زمینه است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و زوج‌درمانی شناختی رفتاری بر صمیمیت زناشویی زنان آسیب‌دیده از عهدشکنی صورت گرفت.
روش پژوهش: در این مطالعه که به روش نیمه تجربی صورت گرفت جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنانی می‌شد که بعد از تجربه عهدشکنی همسر در بازه زمانی سه‌ماهه اول سال 1399 به مرکز مشاوره مراجعه کردند. از این جامعه آماری 45 نفر به روش مبتنی بر هدف بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و در سه گروه به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه اول 15 نفر که زوج‌درمانی شناختی رفتاری را دریافت می‌کردند، گروه دوم با حجم 15 نفر که زوج‌درمانی هیجان مدار را دریافت می‌کردند و گروه سوم که گروه گواه بود که هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. هر سه گروه قبل و بعد و دو ماه بعد از مداخله با مقیاس صمیمیت (MIS) واکر و تامپسون ارزیابی شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با روش‌های آماری آنالیز واریانس داده‌های تکراری تجزیه تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد زوج‌درمانی شناختی رفتاری و زوج‌درمانی هیجان مدار در صمیمیت زناشویی تفاوت معناداری با گروه کنترل دارند (0.001<P) زوج‌درمانی هیجان مدار اثربخشی بالاتری نشان داد (0.05<P).
نتیجه‌گیری: بر طبق یافته‌ها اگرچه زوج‌درمانی شناختی رفتاری موجب افزایش صمیمیت در بین زوجین شده است اما زوج‌درمانی هیجان مدار در افزایش صمیمیت زناشویی زنان خیانت دیده اثربخشی بیشتری داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود از فنون هیجان مدار در بهبود روابط زوجین خیانت دیده استفاده شود. همچنین با توجه به اثربخشی هر دو روش درمانی می‌توان در مطالعات بعدی از یک رویکرد یکپارچه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison the effectiveness of emotional focused couple therapy and cognitive-behavioral couple therapy on marital intimacy of women affected by infidelity

نویسندگان [English]

 • Maryam Asvadi 1
 • Abolfazl Bakhshipoor 2
 • Bibizahar Razavitabadegan 3
1 PhD Student of Counseling, Department of Psychology,Bojnourd Branch, Islamic, Azad University, Bojnourd ,Iran Email:m.asvadi2@gmail.com
2 Assistant Professor, Department of Psychology,Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran. Email: ab8boj@gmail.com
3 PHD, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University,Bojnourd, Iran,Email:razavi7585@gmail.com
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Due to the high prevalence of contract in marital relationships and its irreparable consequences, the design, implementation and comparison of the effectiveness of various interventions is one of the necessities of modern research in this field. The aim of this study was to compare the effectiveness of emotion-focused couple therapy and cognitive-behavioral couple therapy on marital intimacy of women affected by infidelity.
Methods: In this quasi-experimental study, the statistical population of this study included all women who referred to a counseling center after experiencing a breach of contract in the first quarter of 2020. From this statistical population, 45 people were selected by purposive method based on inclusion criteria and randomly replaced in three groups. The first group consisted of 15 patients receiving cognitive-behavioral couple therapy, the second group consisted of 15 patients receiving emotion-oriented couple therapy, and the third group received control group who did not receive any intervention. All participants were assessed before, after, and two months after the intervention with the Walker and Thompson (1983) Intimacy Scale (MIS). The obtained data were analyzed by statistical methods of analysis of variance of duplicate data.
Results: The results showed that cognitive-behavioral couple therapy and emotion-oriented couple therapy in marital intimacy were significantly different from the control group (P <0.001). Emotion-focused couple therapy showed higher effectiveness (P <0.05).
Conclusion: According to the findings, although cognitive-behavioral couple therapy has increased intimacy between couples, but emotive couple therapy has been more effective in increasing the marital intimacy of betrayed women; Therefore, it is suggested to use emotion-oriented techniques to improve the relationship between the betrayed couple. Also, considering the effectiveness of both treatments, an integrated approach can be used in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • emotional focused couple therapy" cognitive
 • behavioral couple therapy" intimacy
 1. Goldenberg H., Goldenberg I.. Family therapy: An overview. USA: Irene: Books; 2012.
 2. Yousefi M, Farhoodian A, Safi M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Increase of Sexual Satisfaction in Recovered Patients from Methamphetamine Use Disorder. Research on Addiction. 2021;14(58):311-27.
 3. Fife ST., Weeks GR., Stellberg‐Filbert J.. Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy. 2013;35(4):343-67.
 4. Khamse F., Zahrakar K., Mohsenzade F.. The effect of practical application of intimate relationship skills (PAIRS) on enhancing sexual satisfaction and marital happiness in married wives. Positive Psychology Research. 2015;1(2):52-41.
 5. Ruggiero GM., Spada MM., Caselli G., Sassaroli S.. A historical and theoretical review of cognitive behavioral therapies: from structural self-knowledge to functional processes. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. 2018;36(4):378-403.
 6. Beasley CC., Ager R.. Emotionally focused couples therapy: a systematic review of its effectiveness over the past 19 years. Journal of Evidence-Based Social Work. 2019;16(2):144-59.
 7. Berkos KM., Denham J.. Intimacy, marital satisfaction, and third party imagined interactions. Imagination, Cognition and Personality. 2017;36(3):312-30.
 8. Zare B., Jafarabad S.. The study of marital satisfaction and its determinants on married women and men in Tehran city. Women's Studies Sociological and Psychological. 2015;13(1):111-40[persian].
 9. Zakhirehdari N., Navabinejad S., Koraei A.. The effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy on improving marriage performance and marital intimacy of couples. Medical Science. 2019;23(97):290-3[persian].
 10. Timulak L., Keogh D., Chigwedere C., Wilson C., Ward F., Hevey D., Irwin B.. A comparison of emotion-focused therapy and cognitive-behavioural therapy in the treatment of generalised anxiety disorder: study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 2018; 19(1): 1-11
 11. Arianfar N., Etemadi O.. Comparison of the Efficacy of Integrative Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on marital intimacy injured by wife infidelity in Couples. journal of counseling research. 2016;15(59):7-37[persian].
 12. Etemadi A., Barabadi HA.. The effectiveness of emotionally focused group couple therapy on marital satisfaction in couples referred to counseling center education district 2 Mashhad. Research in Clinical Psychology and Counseling. 2014;4(1):95-114[persian].
 13. Pouryahya SM., Shirkavand F., Salimi A., Davarniya R., Shakarami M.. The Effect of Group Forgiveness-Based Intervention on Marital Intimacy of Women Affected by Infidelity of Spouse. Quarterly of Horizon of Medical Sciences. 2019;25(2):102-9[persian].
 14. Babolhavaeji M., Khoshnevis E., Ghodrati S.. Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the depression of the women after the husband’s betrayal. Pathology, counseling and family enrichment. 2018;4(1):77-88[persian].
 15. Abbasi S., Dokaneifard F., Shafiabadi A.. The comparison of the effectiveness of emotionally focused therapy and cognitive behavioral therapy on family cohesion and marital satisfaction of veteran' wives in Khoramabad city. Journal of Psychological Sciences. 2019;17(71):823-9[persian].
 16. Salavati S., Mootabi F., Sadeghi MS.. Reaction to the infidelity in Iranian couples: A phenomenological study. International Journal of Behavioral Sciences. 2018;11(4):135-41.
 17. Girard A., Woolley SR.. Using emotionally focused therapy to treat sexual desire discrepancy in couples. Journal of sex & marital therapy. 2017;43(8):720-35.
 18. Chan WC., To SM., Wong KL.. Intimacy as a distinct construct: Validating the Intimacy Scale among older adults of residential care homes in Hong Kong. The Open Family Studies Journal. 2015;7.
 19. Sanaei B.. interested in Stila. Family and marriage scales. Tehran: Besat Publishing, 2010[persian].
 20. Monson CM., Fredman SJ., Macdonald A., Pukay-Martin ND., Resick PA., Schnurr PP.. Effect of cognitive-behavioral couple therapy for PTSD: A randomized controlled trial. Jama. 2012;308(7):700-9.
 21. Johnson SM.. Couple and family therapy: An attachment perspective. 2008.
 22. Johnson SM. Attachment theory: A guide for healing couple relationships. 2004.