موضوعات = سلامت جوانان
پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس فرزندپروری منتقدانه، شفقت خود، بهوشیاری و پذیرش خود

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/fh.2024.2010057.1239

معصومه حسنی نیک


مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان مدار و طرحواره درمانی برکنترلگری و رضایت از زندگی زنان نابارور

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 73-87

فاطمه زمانی نیا؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ علی اکبر ثمری


بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 113-131

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی کیفی مشکلات خانوادگی افراد ترانس قبل و بعد از عمل جراحی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 132-143

نبی مرادی؛ صفورا عرب؛ علی حیدرنیا؛ مونا مهدی نسب؛ فرشاد صمدی


بررسی نقش انگیزش شغلی معلمان درپیدایش ساختار خانواده سالم: یک تحلیل داده بنیاد

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 173-185

هما یزدان پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مالک میرهاشمی