موضوعات = سلامت زنان
مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و فراشناخت‌درمانی بر اضطراب و شاخص‌های زیستی در زنان باردار

دوره 13، شماره 3، آبان 1402، صفحه 59-72

10.22034/fh.2023.708834

پرستو نصری؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ منصوره تجویدی؛ میترا رحیم زاده؛ زرین آجودانی


پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متأهل

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-22

پروین امامی؛ پروانه قدسی؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


اثربخشی درمان شناختی رفتاری در زنان باردار در خطر افسردگی پس از زایمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 146-160

فرشته آزادآبگرمی؛ رکسانا نخعی مقدم؛ حسین غلامی بصیر؛ مهران رحمتی؛ نسترن خاکپور


ضمان ناشی از حق سلامت در مواجهه با امراض مسری

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 189-198

شهریار صیادی؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب