موضوعات = زوجین
بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر رضایتمندی زناشویی زوجین

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 106-113

سعید مرادی وفا؛ اطلس کرم رودی؛ زهرا پورفرید؛ محمد عطشان؛ پری ماه جاودانی آرا


مطالعه‌ی کیفی سازگاری نوجوانان با ازدواج مجدد مادران

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 93-103

محسن یوسفی؛ امین کرایی؛ منصور سودانی


رابطه بین رضایت جنسی با صمیمیت زناشویی با نقش میانجی مهارت حل مسئله اجتماعی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 112-126

گل نما مرادی؛ کیوان کاکابرایی؛ کریم افشاری نیا