کلیدواژه‌ها = امید به زندگی" کیفیت زندگی دیابتیک" دیابت بارداری" ذهن‌آگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد