کلیدواژه‌ها = تعهد و پذیرش" شناخت درمانی بک" روان نژندی" درونگرایی" دانشجویان
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی بک بر روان نژندی و درونگرایی دانشجویان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 57-73

محمدرضا فیضی لفمجانی؛ ولی اله فرزاد؛ علی دلاور؛ آناهیتا خدابخشی کولایی