کلیدواژه‌ها = زنان یائسه" عوامل موثر" یائسگی طبیعی
بررسی سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 73-89

منیژه پیردل؛ نگین مددزاده