کلیدواژه‌ها = تجربه‌های کودک آزاری" دشواری تنظیم هیجان" ذهنیت طرحواره‎ای" شخصیت مرزی" شیوه‎های فرزندپروری
مدل ساختاری اختلال شخصیت مرزی براساس تجربه‌های کودک‌آزاری، ذهنیت طرحواره‎ای و فرزندپروری ادراک شده مادر با میانجیگری دشواری تنظیم هیجان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 105-122

شیرین کیایی؛ فاطمه گلشنی؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس؛ محمد مهدی بدیعی