کلیدواژه‌ها = استرس ادراک‌شده" تنظیم هیجان" درمان مبتنی بر شفقت" زنان سرپرست خانوار
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت (CFT) بر تنظیم هیجان و استرس ادراک‌شده زنان سرپرست خانوار

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 132-152

عبدالمحمد صفری؛ جهانشاه محمدزاده؛ وحید احمدی؛ شهرام مامی