کلیدواژه‌ها = دلزدگی زناشویی" رفتاری تلفیقی" صمیمیت جنسی
اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی زوجین دارای تعارض زناشویی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 117-130

بختیار محمودی؛ امید مرادی؛ محمود گودرزی؛ اسرین سیدالشهدایی