کلیدواژه‌ها = تنظیم هیجان
اثربخشی روانپویشی کوتاه مدت و فشرده بر دشواری در تنظیم هیجان و سبک‌های دلبستگی در بیماران روانی-تنی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/fh.2024.712466

عرفان عبداللهی چیرانی؛ فرناز کلیدری؛ سیده معصومه موسوی؛ غزال کیان‌فرید؛ فاطمه امامی


مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و انعطاف پذیری روانشناختی افراد افسرده

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 128-138

فاطمه آقابابایی؛ یاسمین بالدی؛ محمد ثابت رو؛ آناهیتا بینا؛ محمد حسن شهلایی


سهم راهبردهای مقابله‌ای والدین در پیش‌بینی تنظیم هیجانی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان قائمشهر

دوره 12، الف(ویژه نوجوانان)، تیر 1401، صفحه 82-92

فاطمه مصلحی جویباری؛ یارعلی دوستی؛ میترا مصلحی جویباری