کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش" مدیریت دانش" موانع تسهیم دانش
راهکارهای تسهیم دانش در بین معلمان مبتنی بر مطالعه کیفی

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 206-220

فرناز خیری؛ فریبا کریمی؛ محمد علی نادی