کلیدواژه‌ها = هوش
تبیین روابط ساختاری بین سبک‌های تفکر و خلاقیت براساس نقش میانجی‌گر هوش و دانش در نوجوانان

دوره 12، الف(ویژه جوانان)، تیر 1401، صفحه 105-115

مرضیه دهقان پور فراشاه؛ مهرداد ثابت؛ بهشته نیوشا


شناسایی مولفه‌ها و شاخص های هوش عاطفی مدیران آموزش و پرورش

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 144-155

مراد روشنی؛ ایرج نیک پی؛ ابراهیم پور حسینی