نویسنده = مرضیه دهقان پور فراشاه
تبیین روابط ساختاری بین سبک‌های تفکر و خلاقیت براساس نقش میانجی‌گر هوش و دانش در نوجوانان

دوره 12، الف(ویژه جوانان)، تیر 1401، صفحه 105-115

مرضیه دهقان پور فراشاه؛ مهرداد ثابت؛ بهشته نیوشا