نویسنده = عاطفه میرزایی جاهد
پیش‌بینی مشکلات بین‌فردی براساس خودشیفتگی و دلبستگی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 49-60

حسنی کریمی؛ عاطفه میرزایی جاهد


پیش‌بینی باورهای وسواسی زوجین براساس خودشیفتگی و دلبستگی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 91-111

ریحانه شریفی پیشه؛ عاطفه میرزایی جاهد