نویسنده = حسن عبدالله زاده
نقش کمال‌گرایی و نگرش به خوردن در پیش‌بینی نگرانی تصویر بدنی دختران دانشجو

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 38-51

احسانه احمدی گلسفیدی؛ جوانشیر اسدی؛ افسانه خواجه وند خوشلی؛ حسن عبدالله زاده