دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 34، مقالات، آذر 1401، صفحه 11-200 

مقاله پژوهشی

پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی براساس آسیب کودکی و وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان متأهل

صفحه 11-22

پروین امامی؛ پروانه قدسی؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی