دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 33، مقالات، شهریور 1401، صفحه 1-250