دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مقالات، شهریور 1398، صفحه 11-200