دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 31، مقالات، اسفند 1400، صفحه 11-300 
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی بک بر روان نژندی و درونگرایی دانشجویان

صفحه 57-73

محمدرضا فیضی لفمجانی؛ ولی اله فرزاد؛ علی دلاور؛ آناهیتا خدابخشی کولایی