دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 28، مقالات، مرداد 1400، صفحه 1-200 
9. شناسایی عوامل خطرساز پایداری ازدواج در فرهنگ ایرانی

صفحه 121-141

اردشیر کیانی؛ شکوه نوابی نژاد؛ خدابخش احمدی؛ داوود تقوایی


شماره‌های پیشین نشریه