رابطه تنظیم شناختى هیجانى و ذهن‌آگاهى با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تلفن همراه بیشترین استفاده را به‌عنوان وسیله ارتباط شخصی دارد، اما علاوه بر مزایایی که به همراه دارد، خطراتی را نیز متوجه کاربران خود کرده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه تنظیم شناختى هیجانى و ذهن‌آگاهى با استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در میان دانشجویان علوم پزشکی بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 به تعداد 5928 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 200 نفر برآورد شد. ابزار پژوهش شامل مقیاس استفاده بیش‌ازحد از تلفن همراه (جنارو و همکاران، 2007)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و همکاران، 2001) و مقیاس ذهن‌آگاهی (بائر و همکاران، 2006) بود. داده‌ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجانی شامل سرزنش خود، نشخوارگری، فاجعه‌پنداری و سرزنش دیگران قادر هستند تغییرات استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه را به صورت مثبت و معنادار و ارزیابی مجدد مثبت و پذیرش تغییرات استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه را به صورت منفی و معنادار پیش‌بینی نماید. همچنین مؤلفه‌های ذهن‌آگاهی شامل مشاهده، عمل توأم با هوشیاری، غیر قضاوتی بودن و توصیف قادر هستند تغییرات استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه را به صورت منفی و معنادار پیش‌بینی نماید.
نتیجه‌گیری: بنابراین پیشنهاد می‌شود تا جلسات و کارگاه‌های آموزشی مختلفی را در زمینه‌ی تنظیم شناختی هیجان برای دانشجویان به منظور بهبود متغیرهای مرتبط با ذهن‌آگاهی جهت استفاده صحیح و مؤثر از تلفن همراه برگزار شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cognitive Emotional Regulation and Mindfulness with Problematic Use of Cell-Phones among Medical Students

نویسندگان [English]

 • leila Maleki 1
 • Amenehsadat Kazemi 2
 • Mansoor Alimehdi 2
1 M.A. Student in Educational Psychology, Tehran University of Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Departement of psychology, Tehran medical sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and objective: Mobile phone is mostly used as a personal communication tool, but in addition to the benefits it brings, it also has some risks for its users. This study aimed to determine the relationship between cognitive emotion regulation and mindfulness with the Problematic use of mobile phones among medical students.
Methods: It was a descriptive-correlational study. The statistical population included all the students (n = 5928) of the Islamic Azad University of Tehran, Medical Sciences Branch, in the first semester of 2020-2021. The sample size was estimated to be 200 using convenient sampling method. The research tools included the mobile phone overuse scale (Jenaro et al., 2007), the cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski et al., 2001) and the mindfulness scale (Baer et al., 2006). Data were analyzed through Pearson correlation and multiple regression.
Results: The results showed that components of cognitive emotion regulation including self-blame, rumination, catastrophizing and others-blame can positively and significantly change the Problematic use of mobile phones and positive reappraisal can negatively and significantly predict the acceptance of changes in the Problematic use of mobile phones. Also, the components of mindfulness including observation, acting with awareness, being non-judging and describing can negatively and significantly predict changes in the Problematic use of mobile phones.
Conclusion: According to the results, it is recommended to hold various training sessions and workshops in the field of cognitive emotion regulation for students to improve the variables related to mindfulness for the correct and effective use of mobile phones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Cognitive Regulation
 • Mindfulness
 • Problematic Use of Mobile-Phone
 • Medical Students
 • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1401