تبیین روابط ساختاری بین سبک‌های تفکر و خلاقیت براساس نقش میانجی‌گر هوش و دانش در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. - - دانشگاه آزاد رودهن - دانشکده روان شناسی

چکیده

هدف این پژوهش تبیین رابطه ساختاری بین سبک‌های تفکر و خلاقیت براساس نقش میانجی‌گر هوش و دانش بود. پژوهش حاضر یک طرح توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه شامل 300 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان کرج است که به روش تصادفی– طبقه‌ای انتخاب شدند. چگونگی برازش مدل با داده‌های گردآوری شده، به کمک روش تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOS 24.0 و برآورد بیشینه احتمال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد ضریب مسیر بین سبک تفکر هنجاری و خلاقیت با میانجیگری دانش (05/0>p، 051/0=β) مثبت و در سطح 05/0 معنادار است. در مقابل ضریب مسیر بین سبک تفکر مولد و خلاقیت با میانجیگری دانش در سطح 05/0 معنادار نبود (05/0<p، 006/0=β). همچنین ضریب مسیر بین سبک تفکر مولد و خلاقیت با میانجیگری هوش (05/0>p، 068/0=β) مثبت و در سطح 05/0 معنادار بود. در مقابل ضریب مسیر بین سبک تفکر هنجاری و خلاقیت با میانجیگری هوش در سطح 05/0 معنادار نبود (05/0<p، 055/0=β). به طورکلی، نتایج نشان داد که دو متغیر هوش و دانش رابطه بین سبک‌های تفکر مولد و هنجاری با خلاقیت را میانجیگری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the structural relationships between thinking styles and creativity based on the mediating role of intelligence and knowledge in adolescents

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Dehghanpoor Farashah 1
  • mehrdad sabet 2
  • Beheshteh Niusha 1
1 Islamic Azad university of Saveh
2 Assistant professor Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran. - - Rudhen- azad university- psychology facult
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the structural relationship between thinking styles and creativity based on the mediating role of intelligence and knowledge. The present study is a descriptive correlational design. The sample includes 300 high school students in Karaj who were selected by stratified random sampling method. How the model fits with the collected data was investigated using structural equation modeling analysis method using AMOS 24.0 software and maximum likelihood estimation. The results of the present study showed that the path coefficient between normative thinking style and creativity with the mediation of knowledge (p <0.05, β = 0.051) is positive and significant at the level of 0.05. In contrast, the path coefficient between productive thinking style and creativity mediated by knowledge at the level of 0.05 was not significant (p <0.05, β = 0.006). Also, the path coefficient between productive thinking style and creativity mediated by intelligence (p <0.05, β = 0.068) was positive and significant at the level of 0.05. In contrast, the path coefficient between normative thinking style and creativity mediated by intelligence at the level of 0.05 was not significant (p <0.05, β = 0.055). In general, the results showed that the two variables of intelligence and knowledge mediate the relationship between productive and normative thinking styles and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Knowledge
  • Thinking Styles
  • Intelligence