مطالعه‌ی کیفی سازگاری نوجوانان با ازدواج مجدد مادران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استاد مدعو، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ایران / استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: زنان مجرد در نتیجه طلاق و یا فوت همسر در فرهنگ‌های شرقی در منطقه گرگ و میش و یا ابهام قرار دارند، به نحوی که نه به اندازه سایر زنان محترمند چون طلاق امری نکوهیده است و نه مانند سایر زنان حق حیات طبیعی دارند. حال اگر این گروه از زنان در شرایط ازدواج مجدد باشند چالش‌های جدی‌تری را تجربه خواهند کرد و این چالش‌ها زمانی جدی‌تر خواهد بود که فرزندان نیز در فرایند ازدواج مجدد قرار بگیرند. در این پژوهش به بررسی کیفی سازگاری نوجوانان با ازدواج مجدد مادران شهر اهواز پرداخته شد.
روش‌: این پژوهش با استفاده از روش کیفی همراه با تحلیل شماتیک و نمونه‌گیری نظری انجام شد. جامعه‌آماری این پژوهش کلیه نوجوانان دارای مادر با ازدواج مجدد بودند که از میان آنان 10 نوجوان مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی و نرم‌افزار MAXQDA نسخه‌ی 2020، جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: حاصل تجزیه و تحلیل ناشی از 187 کد اولیه، هفت مضمون اصلی بهزیستی روانی، حمایت عاطفی، تجارب هیجانی، نگرش به ازدواج، رفاه اقتصادی، روابط بین‌فردی و پذیرش طلاق و هجده مضمون فرعی در خصوص سازگاری با ازدواج مجدد والد بود.
نتیجه‌گیری: دلایل عدم سازگاری با ازدواج مادر در نوجوانان در طیف گسترده‌ای از عوامل روانی، اجتماعی، فردی، اجتماعی و .... قرار می‌گیرد که باید در برنامه‌های پیشگیری مطرح و مدنظر قرار بگیرند. به نظر می‌رسد الگوی تعاملی بین دلایل ناسازگاری و یا سازگاری با ازدواج مجدد مادران وجود دارد. مطالعه بیشتر برای کشف فرایند الگوی اساسی سازگاری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A qualitative study of adolescents 'adjustment to mothers' remarriage

نویسندگان [English]

  • Mohsen Yousefi 1
  • Amin Koraei 2
  • Mansour Sodani 3
1 PhD Student in Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Visiting Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz Iran / Professor of Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Single women as a result of divorce or the death of their husbands are in a twilight or ambiguity region in Eastern cultures, so that they are not condemned as much as other respected women such as divorce and do not have the right to a normal life like other women. Now, if this group of women is in a situation of remarriage, they will experience more serious challenges, and these challenges will be more serious when the children are also in the process of remarriage. In this study, the qualitative study of adolescents' compatibility with remarriage of mothers in Ahvaz was studied.
Methods: This research was conducted using a qualitative method with schematic analysis and theoretical sampling. The statistical population of this study was all adolescents with remarried mothers, of whom 10 adolescents were interviewed. The seven-step method and the MAXQDA software version 2020 were used to analyze the interview data.
Results: The results of the analysis of the 187 primary codes were the seven main themes of psychological well-being, emotional support, emotional experiences, attitude to marriage, economic well-being, interpersonal relationships and acceptance of divorce, and eighteen sub-themes on compatibility with parent remarriage.
Conclusion: The reasons for incompatibility with maternal marriage in adolescents are in a wide range of psychological, social, personal, social, etc. factors that should be considered and considered in prevention programs. There seems to be an interactive pattern between the reasons for incompatibility or adaptation to remarriage of mothers. Further study to discover the bas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptation
  • Adolescence
  • Remarriage
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1401