نقش واسطه‌ای ویژگی‌های شخصیتی در ارتباط بین ابعاد سرشت و منش با صفات وسواسی مبتنی بر وجدانی بودن و نوروزگرایی زنان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران.

2 استادیار

چکیده

چکیده
مقدمه: با توجه به افزایش میزان مشکلات رفتاری در بین نوجوانان دختر، آگاهی از وضعیت این رفتارها در دانشجویان و شناسایی‌ عواملی که با این رفتارها ارتباط دارند، می‌تواند به مسئولان دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی حوزه‌‌های رفتارهای نوجوانان دختر کمک شایانی نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای ویژگی‌های شخصیتی در ارتباط بین ابعاد سرشت و منش با صفات وسواسی وجدانی بودن و نوروزگرایی نوجوانان دختر بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل مسیر است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه نوجوانان دختر دانشگاه‌های آزاد و شهید باهنر مقطع کارشناسی شهر کرمان در سال تحصیلی 99-98 بوند. حجم نمونه براساس تعداد متغیرهای مشاهده در مدل؛ 308 نفر در نظر گرفته شد که بصورت خوشه‌ای انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سرشت و منش Kuninger و همکاران (1994)، پرسش‌نامه پنج عاملی شخصیت Kerry و Costa (1985) و پرسشنامه وسواس Samuel و همکاران (2012) بودند. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل مسیر در نرم افزار ایموس و spss-24 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ویژگی‌های شخصیتی با ابعاد سرشت و منش و صفات وسواسی وجدانی بودن و نوروزگرایی رابطه معنادار داشت. همچنین شاخص‌های برازش مدل در تحلیل مسیر نشان داد مدل نهایی اصلاح شده برازش مطلوب دارد (001/0P<).
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش می‌توان ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری، وجدانی بودن و بازبودن به تجربه نقش مهمی در ارتباط بین ابعاد سرشت و منش با وسواس وجدانی بودن و نوروزگرایی دارند.
واژه‌های کلیدی: سرشت و منش، شخصیت، وسواس، وجدانی بودن، نوروزگرایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of personality traits in the relationship between nature and character dimensions with obsessive traits of conscience and neuroticism in young women

نویسندگان [English]

  • baran Asadi 1
  • farshid khosropoor 2
  • masood bagheri 2
1 - دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران.
2 استادیار
چکیده [English]

Abstract
Background: Considering the increase in the rate of behavioral problems among students, understanding these behaviors and identifying factors associated with those behaviors can contribute to university officials in planning regarding behaviors. The aim of this study was to investigate the mediating role of personality traits in the relationship between nature and character dimensions with obsessive traits of conscience and neuroticism in female students.
Materials and Methods: The research method was correlational and path analysis. The statistical population of this study included all female students of Azad and Shahid Bahonar undergraduate universities in Kerman in the academic year of 2020. Sample size based on the number of observed variables in the model; 308 people were considered who were selected in clusters. The research instruments were the nature and character questionnaire of Kuninger et al. (1994), the five-factor personality questionnaire of Kerry and Costa (1985) and the obsession questionnaire of Samuel et al. (2012). Data analysis was performed by path analysis in Emus and spss-24 software.
Results: The results showed that personality traits had a significant relationship with the dimensions of nature and character and obsessive traits of conscience and neuroticism (P <0.01). Also, model fit indices in path analysis showed that the final modified model has a good fit.
Conclusion: According to the research findings, personality traits of psychiatry, conscientiousness and openness to experience can play an important role in the relationship between the dimensions of nature and character with obsessive conscience and neuroticism.
Key words: Temperament, Personality, Obsession, Conscience, Neuroticism

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژه‌های کلیدی: سرشت و منش
  • شخصیت
  • وسواس
  • وجدانی بودن
  • نوروزگرایی