پیش بینی رفتارهای آسیب به خود بر اساس اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکد ه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مرزی بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش60 نفر از نوجوان مراجعه‌کننده به مرکز آرامش وابسته به نیروی انتظامی واقع در بلوار آزادی در شهر مشهد، در شش ماهه دوم سال 1399 بودند که از بین آنها تعداد 52 نفر بر اساس جدول مورگان ، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های استاندارد آسیب به خود، پرسشنامه پذیرش و عمل و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش گام به گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با رفتارهای آسیب به خود رابطه مثبت معنادار داشتند (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد که اجتناب تجربی 45/0، فقدان آگاهی هیجانی 22/0 و عدم پذیرش پاسخ‌های هیجانی 41/0از رفتارهای آسیب به خود را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به نقش اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان در پیش‌بینی رفتارهای آسیب به خود، اجرای کارگاه‌های آموزشی بر مبنای راهبردهای تنظیم هیجان و اجتناب تجربی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of empirical avoidance and difficulty in emotion regulation in predicting self-harm behaviors in borderline adolescents

نویسندگان [English]

  • abolfazl bakhshipour 1
  • rozita goharshahi 2
1 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of empirical avoidance and difficulty in emotion regulation in predicting self-harm behaviors in borderline adolescents. This research was descriptive and correlational. The statistical population of this study was 60people from adolescents referring to the Aramesh Counseling center affiliated with the police force located in Azadi Boulevard Mashhad , in the second half of 1399, that according to Morgan’s table 52 people were selected by convenience sampling. Research tools included standard self-harm questionnaires, acceptance and action questionnaires, and emotion difficulty questionnaires. Pearson correlation and stepwise regression were used to analyze the data. Findings showed that experimental avoidance and difficulty in emotion regulation had a significant positive relationship with self-harm behaviors (P <0.05). The results also showed that experimental avoidance of 0.45, lack of emotional awareness 0.22 and rejection of emotional responses predict 0.41 of self-harming behaviors. Given the role of empirical avoidance and difficulty in emotion regulation in predicting self-harming behaviors, it seems necessary to conduct training workshops based on emotion regulation and empirical avoidance strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental Avoidance
  • Difficulty in Emotion Regulation
  • Self-Injury Behaviors
  • Boundary Adolescents
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1401