سهم راهبردهای مقابله‌ای والدین در پیش‌بینی تنظیم هیجانی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان قائمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران

2 دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روان شناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران

3 3. دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روان شناسی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی سهم راهبردهای مقابله‌ای والدین در پیش‌بینی تنظیم هیجانی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان قائمشهر بود.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی 1400-1401 می‌باشد. از این جامعه 334 نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان و روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و در نهایت 254 نفر وارد پژوهش شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش عبارتنداز: پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (CSQ) و پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (CERQ)و داده‌های بدست آمده توسط رویکرد همزمان روش رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار(spss) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، راهبردهای مقابله‌ای والدین به صورت معنادار راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان (01/0 p<، 25/21= (251 و 2) F) و راهبردهای غیر انطباقی آن (01/0 p<، 78/19= (251 و 2) F) را به صورت معنادار پیش بینی‌ می‌کند.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌ها راهبردهای مقابله‌ای مساله‌مدار باعث کاهش تنیدگی‌می‌شود و والدین بهتر ‌می‌توانند تنش ها، استرس، بی قراری و مشکلات روحی و روانی فرزندان خود را حل و این موجب ارتقا تنظیم هیجان آنان‌می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Parents' Coping Strategies in Predicting the Emotional Regulation of First Grade Female High School Students in Ghaemshahr

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moslehi Joybari 1
  • Yarali Dosti 2
  • Mitra Moslehi Joybari 3
1 Master of General Psychology, Department of Psychology, Farvardin Institute of Higher Education, Ghaemshahr, Iran
2 PhD in Psychology, Department of Psychology, Farvardin Institute of Higher Education, Ghaemshahr, Iran
3 PhD in Educational Psychology, Department of Psychology, Farvardin Institute of Higher Education, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the role of parental coping strategies in predicting the emotional regulation of first grade female high school students in Ghaemshahr.
Method: The statistical population of the study includes all female high school students in Ghaemshahr in the academic year 1401-1400. From this population, 334 people were selected as a statistical sample using Krejcie Morgan table and multi-stage random sampling method and finally 254 people entered the study. The instruments used in this study are: Lazarus Coping Strategies Questionnaire (CSQ) and Garnefsky and Craig Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and the data were analyzed by the simultaneous multiple regression method using software (SPSS).
Results: The results showed that parental coping strategies were significantly adaptive strategies for emotion regulation (p <0.01, F = 21.25 (251 and 2)) and non-adaptive strategies (p <0.01, 19.78 = (251 and 2) significantly predicts F).
Conclusion: According to the findings, problem-solving coping strategies reduce stress and parents can better resolve their children's tensions, stress, restlessness and psychological problems, and this promotes the regulation of their emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Strategies
  • Emotion Regulation
  • Students
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1401