بررسی میزان شیوع اضطراب ناشی از پاندمی کرونا و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در خانواده‌های شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

edd f

چکیده

چکیده
مقدمه: ویروس کرونا موجب بروز مشکلات روانشاختی در خانواده‌ها شده است. شناخت متغیرهای مرتبط با آن به‌ویژه اطلاعات جمعیت شناختی ضرورت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع اختلالات اضطرابی خانواده‌های شهر کرمان در شرایط بحران کرونا و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی بود.
روش پژوهش: طرح پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شهروندان کرمانی بود که حداقل یکی از اعضای خانواده به بیماری کرونا مبتلا بودند. از این جمعیت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ اضطراب کرونا علیپور (1398) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و خی دو و به کمک نرم افزار آماری SPSS_22 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد درصد افراد مبتلا به کرونا که در این جمعیت از لحاظ علائم روانی، اضطراب متوسط به بالا دارند برابر 07/83 درصد بود. کسانی که علائم جسمانی اضطراب کرونا را در این جمعیت دارند برابر 55.98 درصد بود. بین میزان شیوع اختلالات اضطرابی و جنسیت رابطه معنا‌داری نبود. بین میزان شیوع اختلالات اضطرابی و سن، وضعیت تاهل، مقاطع تحصیلی و شغل رابطه معنا‌داری وجود داشت (P<0/01).
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای اختلالات اضطرابی در هنگام شیوع بیماری کرونا و پیامدهای ناشی از آن، اجرای مداخلات روانشناختی با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی آنان پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه‌ها: اختلالات اضطرابی، بحران کرونا، خانواده، ویژگی های جمعیت شناختی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Anxiety Disorders in Kerman Families in Corona Crisis and Its Relationship with Demographic Characteristics

نویسنده [English]

  • eshrat karimi
aasd wwqf
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Corona virus has caused psychological problems in families. It is necessary to know the variables related to it, especially demographic information. The aim of this study was to investigate the prevalence of anxiety disorders in families in Kerman during the corona crisis and its relationship with demographic characteristics.
Research method: The research design was descriptive. The statistical population of the study included all Kermani citizens who had at least one family member with coronary heart disease. From this population, 384 people were selected by simple random sampling method. The research instrument was Corona Alipour Anxiety Questionnaire (1398). Data were analyzed using descriptive and chi-square tests using SPSS_22 statistical software.
Results: The results showed that the percentage of people with coronary heart disease who have moderate to high anxiety in this population in terms of psychological symptoms was 83.07%. Those with physical symptoms of coronary heart disease in this population were 55.98%. There was no significant relationship between the prevalence of anxiety disorders and gender. There was a significant relationship between the prevalence of anxiety disorders and age, marital status, educational background and occupation (P <0.01).
Conclusion: Due to the high prevalence of anxiety disorders during the outbreak of coronary heart disease and its consequences, the implementation of psychological interventions is recommended according to their demographic characteristics.
Keywords: Anxiety Disorders, Corona Crisis, Family, Demographic Characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه‌ها: اختلالات اضطرابی
  • بحران کرونا
  • خانواده
  • ویژگی های جمعیت شناختی
  • تاریخ دریافت: 16 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1401