موضوعات = مطالعه کیفی
بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 113-131

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی