موضوعات = سلامت جوانان
بررسی عوامل روانشناختی موثر بر رفتار خرید آنی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 113-131

مینو سادات امین زاده؛ فریبرز باقری؛ مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی کیفی مشکلات خانوادگی افراد ترانس قبل و بعد از عمل جراحی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 132-143

نبی مرادی؛ صفورا عرب؛ علی حیدرنیا؛ مونا مهدی نسب؛ فرشاد صمدی


بررسی نقش انگیزش شغلی معلمان درپیدایش ساختار خانواده سالم: یک تحلیل داده بنیاد

دوره 11، الف(ویژه جوانان)، شهریور 1400، صفحه 173-185

هما یزدان پناه؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ مالک میرهاشمی