موضوعات = روانشناسی عمومی
طراحی و اعتباربخشی الگوی ارتقای سلامت روان دانش آموزان ابتدایی مبتنی بر مدل 4H

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 26-51

علی جباری ظهیرابادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی


رابطه بین رضایت جنسی با صمیمیت زناشویی با نقش میانجی مهارت حل مسئله اجتماعی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 112-126

گل نما مرادی؛ کیوان کاکابرایی؛ کریم افشاری نیا


شناسایی مولفه‌ها و شاخص های هوش عاطفی مدیران آموزش و پرورش

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 144-155

مراد روشنی؛ ایرج نیک پی؛ ابراهیم پور حسینی