کلیدواژه‌ها = ارتباط مادرـ فرزند" رضایتمندی زوجین" مولفه‌های ویژگی شخصیتی