کلیدواژه‌ها = اختلال یادگیری ریاضی" تنظیم شناختی هیجان" روان‌پویشی کوتاه‌مدت فشرده دوانلو" هیجان‌های تحصیلی