نویسنده = فرشاد صمدی
بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در کارکنان شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1399

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-95

بهاره سادات شیروانی؛ مرضیه عابدینی؛ فاطمه دینکانی؛ مونا مهدی نسب؛ فرشاد صمدی


بررسی کیفی مشکلات خانوادگی افراد ترانس قبل و بعد از عمل جراحی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 132-143

نبی مرادی؛ صفورا عرب؛ علی حیدرنیا؛ مونا مهدی نسب؛ فرشاد صمدی


اثربخشی بازی درمانی در رفتارهای اجتماعی کودکان طیف اتیسم

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 156-167

مهسا دلداده؛ لیلا موسوی؛ نسیم دامغانیان؛ حسین غلامی بصیر؛ فرشاد صمدی